Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu, ofera studii universitare de licenta prin cele 4 facultati, pe o perioada de 3 sau 4 ani in functie de programul de studii.

Studiile se incheie cu un examen de licenta, constand dintr-un proiect de diploma si probe generale si de specialitate, care le dau dreptul absolventilor sa primeasca titlul de inginer licentiat, respectiv licentiat in profilul si specializarea urmate.
Diploma conferita dupa promovarea unui program de studii universitare de licenta se numeste diploma de inginer sau, dupa caz, diploma de licenta. Pe diploma de licenta se mentioneaza toate informatiile necesare pentru a descrie programul de studii absolvit, inclusiv forma de invatamant urmata si titlul obtinut. Diploma de licenta este insotita de suplimentul la diploma si se elibereaza, gratuit, in limba romana si intr-o limba de circulatie internationala. Studiile universitare de licenta corespund unui numar cuprins intre minimum 180 si maximum 240 de credite de studii transferabile, conform ECTS (Sistemul European de Credite Transferabile). Studiile universitare de licenta se pot organiza in regim de finantare de la bugetul de stat sau in regim cu taxa. Absolventii cu diploma de licenta isi pot continua specializarea sau perfectionarea pregatirii in cadrul studiilor masterale, organizate la toate facultatile.

De ce UCB?

ucb_nouUniversitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu este o universitate care oferă tinerilor, şansa de a alege programe de studii variate, în concordanţă cu cerinţele specifice pieţei forţei de muncă din regiunea sud-vest Oltenia.

Identitatea instituţională a universităţii este construită prin însemne vizuale materiale şi simbolice (denumire, sediu – Calea Eroilor, nr. 30, Târgu-Jiu, Gorj, România –, emblemă, sigiliu, drapel, imn, ziua Universităţii) şi printr-o cultură organizaţională de tip academic, susţinută şi dezvoltată de către Comunitatea universitară – constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare, personal didactic şi de cercetare auxiliar şi alte personalităţi cărora li s-a conferit calitatea de membru al comunității universitare, prin hotărâre a Senatului.
În contextul noilor reglementări din învăţământ, cuprinzând, implicit, şi segmentul de învăţământ superior, universităţile din România se plasează pe alte coordonate, raportate la standardele europene, motiv pentru care, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi asumă, în prezent, misiunea de universitate de educaţie şi cercetare ştiinţifică, în scopul generării şi transferării de cunoaştere către societate, prin:

  • crearea şi tezaurizarea valorilor culturii şi civilizaţiei
  • formarea iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale şi de satisfacere a nevoii de competenţă a mediului socio-economic, administrativ, cultural şi educaţional
  • cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor tehnice, economice, juridice, social – politice şi artelor, prin asigurarea performanţelor, valorificarea şi diseminarea rezultatelor

Eforturile semnificative depuse pentru diversificarea ofertei educaţionale au fost coroborate cu cele pentru dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii instituţionale şi a resursei umane, în vederea asigurării unor condiţii competitive şi calitative, raportate la exigenţa standardelor europene.

Încă de la înfiinţarea universităţii, oferta educaţională a cunoscut o diversificare accentuată, pentru a răspunde nevoilor de instruire ale tinerilor, precum şi cerinţelor identificate în vederea inserţiei profesionale a absolvenţilor.
Astfel, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu numără astăzi:

  • 26 programe de studii pentru ciclul de studii universitare de licenţă
  • 28 programe de master universitar
  •  2 programe de conversie profesională
  •  6 programe postuniversitare de formare continuă
  •  2 programe de formare pentru învățământul preuniversitar
  • un program de studii psihopedagogice.

Eforturile semnificative depuse pentru diversificarea ofertei educaţionale au fost coroborate cu cele pentru dezvoltarea bazei materiale, a infrastructurii instituţionale şi a resursei umane, în vederea asigurării unor condiţii competitive şi calitative, raportate la exigenţa standardelor europene.
Dacă în momentul înfiinţării, Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu îşi desfăşura activitatea în două imobile, astăzi aceasta pune la dispoziţia studenților de la toate ciclurile de studii și forme de învățământ (licenţă, master) o bază materială complexă şi complet modernizată: patru clădiri cu destinaţie – spaţii de învăţământ, 2 cămine pentru cazarea studenţilor, cu o capacitate de 109 locuri de cazare, o cantină pentru studenţi, săli de curs/ seminar şi laboratoare dotate cu echipamente moderne, platforma ID, bibliotecă dotată cu patru depozite de carte şi patru săli de lectură, ce numără peste 135 593 de volume și 39 226 de titluri din toate domeniile ştiinţifice, un complex studenţesc pentru agrement, o sală de gimnastică, teren multifuncţional, acoperit, pentru jocuri sportive, pista de atletism, mai multe terenuri de sport, o cabană montană pentru agrement în staţiunea Rânca.”

Cercetarea ştiinţifică şi deschiderea spre cooperarea naţională şi internaţională sunt, de asemenea, aspecte importante ale vieţii academice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Astăzi, în Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu există 4 facultăţi (Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administraţie Publică, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale și Facultatea de Inginerie), un Departament pentru Pregătirea Personalului Didactic, un Departament pentru Asigurarea Calității, un Departament de Cercetare-Dezvoltare, alte departamente funcţionale, structuri care funcţionează în baza şi cu respectarea legii.