Prof. univ. dr.
Diana-Mihaela ȚÎRCĂ

Director

Adresă: Strada Tineretului nr.4, Târgu-Jiu, Gorj, România

Email: dcdmpucb@gmail.com

Direcţia Cercetare, Dezvoltare şi Management Proiecte (DCDMP) este o structură departamentală, înfiinţată în baza Hotărârii Senatului Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, nr. 5/28.03. 2019, care asigură managementul activităţilor de cercetare şi al proiectelor de cercetare – dezvoltare derulate de personalul instituţiei, respectiv coordonează accesarea şi implementarea proiectelor cu finanţare externă şi naţională, cu prioritate în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

Misiunea DCDMP vizează două direcții:

 • dezvoltarea, promovarea şi valorificarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi creaţie universitară din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, prin participarea la elaborarea de strategii, programe de implementare, regulamente, rapoarte şi propuneri de măsuri concrete, criterii de evaluare şi ierarhizare, emiterea de puncte de vedere cu privire la cercetarea ştiinţifică şi creaţia universitară;
 • stimularea generală a activităţii de elaborare şi implementare a proiectelor în vederea accesării fondurilor naţionale şi internaţionale pentru derularea de activităţi aferente cercetării ştiinţifice, dezvoltării, inovării şi sprijinirii activităţii academice.

Obiectivele DCDMP:

 • Creşterea vizibilităţii Universitatăţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu în plan regional, naţional şi european şi întărirea încrederii partenerilor interni şi externi prin încheierea de acorduri, parteneriate, consorţii de cercetare, cu parteneri naţionali sau internaţionali, inclusiv prin participarea membrilor comunităţii universitare la programe de dezvoltare, cercetare, inovare şi manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale
 • Dezvoltarea relației cu mediul socio-economic prin prisma transferului de cunoaștere științifică și a creșterii nivelului de aplicabilitate a rezultatelor obținute ca urmare a derulării activităților de cercetare științifică
 • Susținerea și promovarea rezultatelor obținute ca urmare a derulării proiectelor de cercetare şi a activităților de cercetare ştiinţifică atât prin diseminarea acestora la nivelul întregii comunități academice, cât și la nivel extern
 • Accederea între universitățile de elită, prin consolidarea activității de cercetare științifică, creație și inovare având drept consecință creșterea rezultatelor asociate cercetării membrilor comunității academice a Universității, contribuind astfel la îmbunătățirea indicatorilor de performanță specifici activității de cercetare.

2022-2023

 

Cercetare:

Proiecte:

FACULTATEA DE INGINERIE:

 • Centrul de Cercetare “Fiabilitatea şi DurabilitateaSistemelor Mecanice”– Director: Prof. univ. dr. Ghimiși Ștefan Sorinel;
 • Centrul Regional de Cercetarepentru Tehnologii EnergeticeDurabile –RESENERG – Director: Prof. univ. dr. Popescu Luminița Georgeta

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE:

FACULTATEA DE STIINȚE MEDICALE ȘI COMPORTAMENTALE:

 • “Centrul de cercetari medicale si motrice” – Director: Conf. univ. dr. Tataru Tiberiu

FACULTATEA DE STIINȚELE EDUCAȚIEI, DREPT ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ:

 • Centrul de Cercetare Interdisciplinară „Konrad Adenauer” – Director: Prof. univ. dr. Tiberiu Horațiu Gorun;
 • Centrul de Cercetare „Grigore Iunian” – Director: Conf. univ. dr. Trocan Laura
 • Centrul de Cercetări Interdisciplinare „Mircea Eliade” – Director: Lect. univ. dr. Sorin Avram Vîrtop

LIFE10 ENV/RO/000729 – Noi materiale de construcții obținute prin reciclarea eco-sustenabilă a deșeurilor industriale, EcoWASTES

Proiectul îşi propune să stabilească noi modalităţi de valorificare a deşeurilor generate de industria energetică (cenuşi de termocentrală), extractivă (şlamuri de foraj petrolier) şi metalurgică (zguri de elaborare şi turnare a metalelor) – unele fără utilizare în prezent pe plan european şi chiar la nivel mondial.

Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu ofera o activitate de cercetare bogata concretizata, printre altele, in Analele UCB (cu 5 serii: Inginerie, Economie, Litere si Stiinte Sociale, Mens Sana si Stiinte ale Educatiei) si in 2 jurnale (Revista de mecanică / Mechanical Journal si Revista de matematică / Mathematical Journal)

Editura „Academica Brâncuşi” este un compartiment distinct în cadrul Serviciului Editură, Biblioteci, Multiplicare şi funcţionează ca structură profesională specifică, fără personalitate juridică în cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Editura a fost înfiinţată în anul 2002 şi printr-o activitate editorială însemnată, an de an, a fost acreditată de CNCSIS în februarie 2007, an în care a primit codul 255, fiind înscrisă astfel în Lista Editurilor recunoscute CNCSIS.

Fonduri structurale

      1. Anunt pentru selectia de oferte de STUDIU DE FEZABILITATE SI DALI Descarca fisier
      2. Anunt pentru selectia de oferte de EXPERTIZA TEHNICA Descarca fisier
      3. Anunt selectie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 6: „”Educaţie şi competenţe””, Prioritatea de Investiţii (PI): I O. ii. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei şi accesul la învăţământul terţiar şi a celui echivalent în vederea creşterii participării şi a nivelului de educaţie, în special pentru grupurile defavorizateDescarca fisier
       08-03-2018
       REZULTATE SELECȚIE PARTENERI – Descarca fisier

       1. Anunt privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile in cadrul proiectului cu titlul: „DIASPORA ÎNTREPRINZĂTOARE”, POCU/89/3.7/107604 Descarca fisier
       2. 09-10-2017  Rezultat: Descarca fisier
       3. Anunt privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile in cadrul programului/proiectului ERASMUS+, cod de identificare 2016-1-RO01-KA103-023581 Descarca fisier
       4. Anunt privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile in cadrul programului/proiectului ERASMUS+, cod de identificare 2015-1-RO01-KA103-01920 Descarca fisier
        • Rezultat: Anunt concurs public a posturilor disponibile in cadrul programului/proiectului ERASMUS+, cod de identificare 2015-1-RO01-KA103-01920 Descarca fisier
       5. Anunt privind scoaterea la concurs public a posturilor disponibile in cadrul proiectului POSDRU ID 140799 cu titlul „Instrumente inovative de predare invatare pentru studentii si masteranzii din domeniul financiar-bancar”
        Descarca fisier
       6. Anunt selectie profesori titulari curs si asistenti formatori – disciplina D2.2. in cadrul proiectului POSDRU „Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)” ID 1.3/157/S/141587 Descarca fisier
       7. Anunt selectie asistenti formatori in cadrul proiectului POSDRU „Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)” ID 1.3/157/S/141587
        Descarca fisier
        • Rezultat: Anunt selectie experti in cadrul proiectului POSDRU ID 141587: Descarca fisier
        • Anunt selectie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 6: ”Educaţie şi competenţe” Descarca fisier
        • Rezultate selectie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa Prioritară (AP) 6: ”Educaţie şi competenţe”
         Descarca fisier
        • Anunt selectie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 ‐ Incluziunea socială și combaterea sărăciei Descarca fisier
        • Rezultate selectie parteneri în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4 ‐ Incluziunea socială și combaterea sărăciei Descarca fisier
        • Anunt selectie experti QAFIN  Descarca fisier– Anunt îndeplinire conditii generale

         Descarca fisier
         – Anunt rezultat selectie conditii specifice

         Descarca fisier
         – Anunt rezultat selectie final

         Descarca fisier

        

       – ANUNŢ ANGAJARE STUDENTBIZ

       Anunț angajare experți – StudentBiz, contract POCU/829/6/13-cod SMIS 140402 

     Anunț angajare experți – StudentBiz, contract POCU/829/6/13-cod SMIS 140402 

    Anunț angajare Coordonator Proiect Partener 2 – StudentBiz, contract POCU/829/6/13-cod SMIS 140402

   Anunt concurs -Responsabil Financiar – Proiect UCB SUSTINE ANTREPRENORIATUL SOCIAL

Cercetarea ştiinţifică şi deschiderea spre cooperarea naţională şi internaţională sunt, aspecte importante ale vieţii academice din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.