Strategia Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu pentru perioada 2016-2020  – DESCARCA PDF

Activitatea de cercetare ştiinţificã este o componentă de bază a misiunii universităţii şi a activităţii academice desfăşurate de cadrele didactice din cadrul Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu.

Strategia de eficientizare a cercetării – DESCARCA PDF

Informatii despre strategii privind cercetarea stiintifica

Obiectivele strategice generale ale Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu în domeniul cercetării ştiinţifice sunt următoarele:

 1. Universitatea “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu va acţiona constant pentru creşterea calităţii activităţii de cercetare ştiinţifică, prin
  stimularea performanţelor;
 2. Universitatea “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu va urmări creşterea relevanţei activităţii de cercetare ştiinţifică pentru a raspunde la
  solicitările beneficiarilor acesteia;
 3. Universitatea “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu va utiliza toate instrumentele disponibile pentru creşterea importanţei şi ponderii
  cercetării ştiinţifice în activitatea universitară;
 4. Modernizarea managementului cercetării ştiinţifice;
 5. Dezvoltarea componenţei cercetării ştiinţifice la nivelul standardelor naţionale şi internaţionale şi în conformitate cu deciziile ce vor fi luate de MECT pe baza Declaraţiei Conferinţei Naţionale a Învăţământului Superior;
 6. Dezvoltarea unor colective de cercetare puternice care să desfăşoare activităţi de cercetare competitive şi promovarea a cel puţin două
  centre de cercetare existente în categorii superioare, tip A sau excelenţă;
 7. Integrarea colectivelor de cercetare proprii în consorţii naţionale şi internaţionale de cercetare;
 8. Susţinerea în continuare a activităţii de întregire şi modernizare a bazei materiale a cercetării;
 9. Abordarea unor teme de cercetare orientate spre rezolvarea unor probleme impuse de cerinţele actuale şi de perspectivă privind dezvoltarea societăţii româneşti şi de actualitate pe plan mondial;
 10. Creşterea numărului şi a calităţii programelor şi proiectelor de cercetare realizate de către colectivele de cercetare în scopul atragerii de fonduri financiare mai substanţiale pentru susţinerea activităţii de cercetare ştiinţifică;
 11. Susţinerea financiară a perfecţionării pregătirii cadrelor didactice tinere, ce desfăşoară activităţi de cercetare, prin stagii efectuate în
  cadrul unor centre de cercetare cu tradiţie pe plan naţional şi internaţional;
 12. Susţinerea financiară a activităţilor de valorificare a rezultatelor cercetării ştiinţifice realizate de cadrele didactice, respectiv pentru:
  participarea la manifestări ştiinţifice de prestigiu, publicarea de lucrări în reviste de prestigiu naţional şi internaţional, editarea de cărţi în
  edituri naţionale şi internaţionale;
 13. Cointeresarea colectivelor de cercetare în desfăşurarea unor activităţi competitive, prin utilizarea rezultatelor obţinute în activităţile de
  valorificare a cercetării ştiinţifice drept criterii de bază pentru evaluarea activităţilor la nivelul cadrelor didactice, catedrelor, facultăţilor şi a universităţii în ansamblu;
 14. Stimularea interesului studenţilor pentru activitatea de cercetare ştiinţifică prin integrarea acestora în colectivele de cercetare ale
  cadrelor didactice, reorganizarea cercurilor ştiinţifice studenţeşti, elaborarea unor tematici ale lucrărilor de diplomă care să includă şi
  activităţi de cercetare;
 15. Participarea la competiţiile de obţinere a granturilor de cercetare cu finanţare externa (NATO, CADRU-6); • Participarea la competiţiile de obţinere a granturilor de cercetare organizate de CNFIS şi CNCSIS;
 16. Realizarea şi dezvoltarea colaborărilor în domeniul cercetării cu colective de specialişti din cadrul universităţilor de prestigiu din ţară şi
  străinătate;
 17. Realizarea de proiecte de cercetare aplicativă cu parteneri economici;
 18. Cercetare ştiinţifică în domeniul educaţiei adulţilor şi elaborare de materiale specifice;
 19. Orientarea publicaţiilor ştiinţifice ale cadrelor didactice spre reviste ştiinţifice sau edituri recunoscute pe plan naţional şi internaţional;
 20. Orientarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de prestigiu organizate la nivel naţional şi internaţional.
 21. Organizarea de manifestări ştiinţifice de prestigiu. În acest sens, în cadrul Zilelor Universităţii “Constantin Brâncuşi” Târgu-Jiu vor fi
  organizate simpozioane ştiinţifice, seminarii, congrese şi conferinţe cu participare naţională şi internaţională;
 22. Îmbunătăţirea calităţii publicaţiilor proprii şi recunoaşterea acestora pe plan internaţional;
 23. Introducerea sistemului referenţilor de prestigiu (peer review) pentru validarea propunerilor de proiecte de cercetare, elaborate la orice
  nivel şi pentru publicarea articolelor în reviste proprii;
 24. Infiinţarea unui sistem informatizat de colectare/comunicare a priorităţilor semnificative pe plan local şi naţional în vederea stabilirii
  direcţiilor prioritare de cercetare aplicativă;
 25. Instituirea unui fond pentru promovarea/dezvoltarea cercetărilor de prestigiu actuale şi emergente;
 26. Crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cuprinzând rezultatele celor mai relevante cercetari;
 27. Creşterea numărului publicaţiilor ştiinţifice publicate în reviste cu coeficient de impact ridicat;
 28. Salarizarea diferenţiată a cadrelor didactice în funcţie de performanţele ştiinţifice;
 29. Politici financiare stimulative faţă de centrele de cercetare acreditate de CNCSIS;
 30. Acordarea de burse de cercetare pentru studenţii cu rezultate remarcabile;
 31. Stimularea cadrelor didactice cu performanţe ştiinţifice deosebite prin acordarea anului sabatic, prin distincţii şi premii; • Întărirea centrelor de cercetare şi încurajarea lor pentru a se constitui în unităţi de cercetare autonome financiar;
 32. Realizarea de parteneriate de cercetare-dezvoltare cu agenţi economici şi organe ale administraţiei locale;
 33. Definirea şi popularizarea direcţiilor majore de cercetare pentru care universitatea dispune de resursele necesare;
 34. Perfecţionarea metodologiei de evaluare a centrelor de cercetare/excelenţă;
 35. Optimizarea evidenţei contabile şi gestiunii veniturilor realizate din granturi şi contracte;
 36. Evaluarea şi acreditarea editurii proprii;