Prof. univ. dr. Adrian Gorun – Președinte

Prof. univ. dr. Vasile Lupulescu – Vicepreședinte

Gheorghița Florescu – secretar

Prof. univ dr. ing. Gabriel-Cătălin Iancu – membru

Conf. univ. dr. Damian Dițescu – membru

Ileana Stănculescu – membru

Georgiana Guran – membru

Stud. Simona-Gabriela Santu – membru

Stud. Elena-Daria Bobic – membru