HOTĂRÂREA NR. 1
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 12.01.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, rectificat la 31.12.2020, înregistrat cu nr. 189/12.01.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2020, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 188/12.01.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC