HOTĂRÂREA NR. 13
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 31.03.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind activitatea de audit public intern aferentă anului 2020 desfășurată la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de secretar facultate debutant (S) la Compartimentul de Gestionare, Completare și Eliberare a Actelor de Studii, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 2116/29.03.2021.

Art.3. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de îngrijitor (G) la Compartimentul Administrativ, Tehnic–Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, înregistrat cu nr. 2152/30.03.2021.

Art.4. Se aprobă eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de licență domnului Barbura A. Marius-Mihail, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice, specializarea Finanțe și bănci, promoția 2008, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 2037/23.03.2021.

Art.5. Se aprobă eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de licență domnului Vaida C. N. Alin Vivian, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Economice, specializarea Contabilitate și informatică de gestiune, promoția 2008, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 2038/23.03.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu demararea procedurilor de actualizare a evidențelor contabile ale Ministerului Educației privind imobilul din Calea București, nr. 75, în conformitate cu solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 2169/30.03.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC