HOTĂRÂREA NR. 18
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 07.05.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

         Art.1. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propune Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, modificarea Cartei Universității ,,Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, după cum urmează:

a. Se completează art. 29, alin. (1) și se introduce alin. (2), astfel:
„(1) Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, centre ID, institute de cercetare, structuri departamentale, școli doctorale, școli de aplicație, școli postuniversitare și extensii universitare;
(2) Formele de învățământ cu frecvență (IF) se organizează la nivelul departamentelor, iar formele de învățământ la distanță (ID) se organizează la nivelul centrelor ID, cu respectarea legislației și standardelor de calitate naționale”;
b. Se completează art. 31, alin. (2), astfel: „(2) Structurile de conducere din Universitate sunt: Senatul universitar, Consiliul de Administraţie, la nivelul Universității, consiliile facultăţilor, consiliile departamentelor, consiliile institutelor, la nivelul facultăților, consiliul DPPD, consiliul centrului ID, la nivelul stucturii facultății.”;
c. Se modifică art. 33, alin. (4), lit. b), prin înlocuirea denumirii funcției de cancelar general cu secretar general, astfel: „(4) b) Funcțiile de conducere la nivelul Senatului universitar sunt: președinte, vicepreședinți, secretar general” și alin. (7), astfel: „(7) Institutele se organizează la nivel de departament.”;
d. Se modifică art. 38, alin. (1), prin înlocuirea denumirii funcției de cancelar general cu secretar general, astfel: „(1) Senatul universitar reprezintă comunitatea universitară şi este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universității. Ca organism colegial, Senatul este condus de un preşedinte, sprijinit de 1-2 vicepreşedinţi şi un secretar general.”;
e. Se modifică art. 41, alin. (4) astfel: „(4) Persoana care ocupă funcţia de rector şi este numită sau aleasă într-o demnitate publică sau de conducere în cadrul unui partid politic trebuie să se autosuspende, la solicitarea Senatului, din una din cele două funcţii în termen de 30 de zile de la numirea sau alegerea în demnitatea publică sau de conducere în cadrul unui partid politic.”;
f. Se modifică art. 41, alin. (5) astfel: „(5) Dispozițiile alin. (4) se aplică, după caz, și celorlalte funcții de conducere.”;
g. Se completează art. 41 prin introducerea alin. (7), astfel: „ (7) Persoana care ocupă funcția de Rector și angajează Universitatea într-un litigiu în interes personal dedus judecății, se află în conflict de interese așa cum este stipulat la art. 40, alin. (2).”;
h. Se completează art. 42, alin. (2), astfel: „(2) Nu pot ocupa funcţii de conducere persoanele care au fost demise/revocate, indiferent de funcţia din care au fost demise/revocate, precum și persoanele aflate într-un litigiu cu Universitatea până la soluționarea definitivă a acestuia de către instanțele judecătorești. De asemenea, nu pot ocupa funcții de conducere persoanele destituite dintr-o funcție de conducere pe perioada stabilită prin actul administrativ de sancționare.”;
i. Se modifică art. 48, alin. (3), prin înlocuirea denumirii funcției de cancelar general cu secretar general, astfel: „(3) Preşedintele Senatului universitar este ales prin vot direct si secret, de către Senat, dintre membrii acestuia, pentru o perioadă de 4 ani. Acesta poate fi revocat de către Senatul universitar, prin vot direct şi secret, la propunerea a 1/2 dintre membrii acestuia și cu votul a 2/3 dintre senatori. În activitatea sa, Președintele Senatului este sprijinit de 1-2 vicepreședinți și de un secretar general, aleși prin vot direct și secret de către senatori. Revocarea acestora se face în condițiile revocării Președintelui Senatului.” și alin. (5), astfel: „(5) Preşedintele Senatului universitar beneficiază de salariul stabilit prin lege.”;
j. Se completează art. 49, alin. (5), astfel: „(5) Comisia de validare a mandatelor, constituită în prima şedinţă a noului Senat va verifica incompatibilităţile şi conflictele de interese şi va propune Senatului validarea mandatelor. În cazul invalidării unui mandat, comisia va propune ca mandatul să fie atribuit următoarei persoane de pe lista componentei respective sau va propune, după caz, alegeri parțiale.”;
k. Se modifică art. 58, în cuprinsul căruia sunt enumerate Atribuțiile Senatului universitar, astfel: punctul 5 devine punctul 36 și va avea următoarea formulare: „36. aprobă proiectul de buget avizat de Consiliul de Administrație și ia act de execuția bugetară”; punctul 65 va avea următoarea formulare: „65. alege, prin vot secret, la propunerea preşedintelui, vicepreşedinţii şi secretarul general al Senatului;” și se renumerotează punctele corespunzător;
l. Se completează art. 59, alin. (2) astfel: „(2) În situaţia, în care unul sau mai mulţi membri ai Senatului universitar îşi încetează exercitarea mandatului/mandatelor, înainte de termenul stipulat la alin.(1), se organizează alegeri parţiale în termen de maxim 3 luni. Până la desemnarea prin vot a noilor senatori, componenţa va fi reprezentată de senatorii rămaşi în funcţie, cvorumul fiind calculat prin raportare la aceștia, până la completarea Senatului.”;
m. Se completează art. 60, alin. (2) astfel: „(2) Hotărârile Senatului se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor aflați în exercitarea mandatului.”;
n. Se modifică art. 62, alin. (1), prin înlocuirea denumirii funcției de cancelar general cu secretar general, astfel: „(1) Activitatea operativă a Senatului se desfăşoară în comisiile specializate. Bilunar sau de câte ori este nevoie, preşedintele Senatului convoacă preşedinţii comisiilor specializate, vicepreşedinţii Senatului şi secretarul general în şedinţă comună. La şedinţa comună pot participa ca invitaţi şi membri ai conducerii executive, prefectul studenţilor, liderul organizaţiei de sindicat, alte persoane cu atribuţii în domeniile analizate.”;
o. Se modifică art. 64, în cuprinsul căruia sunt enumerate Atribuțiile Consiliului de Administrație, astfel: punctul 2 va avea următoarea formulare:„2. avizează execuția bugetară;”, se adaugă punctul 3, cu următoarea formulare: „3. aprobă bilanțul anual;” și se renumerotează corespunzător;
p. Se modifică art. 71, alin. (3), prin înlocuirea denumirii funcției de cancelar general cu secretar general, astfel: „(3) Funcţiile de preşedinte de Senat, rector, vicepreşedinte de Senat, secretar general Senat, prorector, decan, prodecan, director de departament sau de unitate de cercetare-dezvoltare, proiectare, microproducţie nu se cumulează.”;
q. Se completează art. 73, alin (1), astfel: „(1) Rectorul ales încheie un contract instituţional cu Ministerul Educaţiei şi un contract de management cu Senatul Universității. Contractul de management cuprinde criteriile şi indicatorii de performanţă managerială, drepturile şi obligaţiile părţilor. Refuzul Rectorului de a semna Contractul instituțional și/sau Contractul de management atrage după sine declanșarea procedurii de eliberare din funcție. Până la semnarea Contractului de management, persoana desemnată în calitatea de Rector nu își poate exercita prerogativele funcției.”;
r. Se completează art. 73, alin (4), cu încă trei motive care atrag demiterea Rectorului, prevăzute în continuarea listei, la literele h), i), j), astfel: „(4) Constituie motive care atrag demiterea rectorului următoarele:
[a) – g)];
h) prejudicierea intereselor Univesității și comunității academice prin acțiuni /inacțiuni ce aduc atingere prestigiului instituției;
i) pierderea încrederii în rândurile membrilor corpului didactic, de cercetare și didactic auxiliar, constatată prin referendum;
j) promovarea unei acțiuni judecătorești îndreptate împotriva instituției pe care o reprezintă.”
s. Se completează art. 86, alin. (3), astfel: „(3) Facultatea poate include unul sau mai multe departamente, centre ID, institute de cercetare, structuri departamentale, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi extensii universitare, care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri universitare.”;
t. Se modifică art. 88, alin. (8), lit. o), astfel: „o) avizează cifrele de şcolarizare;”;
u. Se modifică art. 90, alin. (3), lit. e), astfel: „e) elaborează planurile de învățământ;”;
v. Se introduce la CAPITOLUL XV – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII: art. 201, astfel: „În perioadele în care este declarată stare de alertă, stare de urgență sau din alte motive nu se pot desfășura activități didactice cu prezență fizică, acestea pot fi desfășurate on-line” și se renumerotează corespunzător următoarele articole.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC