HOTĂRÂREA NR. 21
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 25.05.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2021-2022, pe facultăți și programe de studii, cu includerea locurilor pentru românii de pretutindeni, în conformitate cu adresele înregistrate cu nr. 3315/20.05.2021, nr. 3368/24.05.2021, nr. 3342/21.05.2021 și nr. 3269/18.05.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, scoase la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3370/24.05.2021, după cum urmează:

 • Pentru postul de lector universitar, poziția 14, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Științe Juridice și Carieră Judiciară:
  • Comisia de concurs:
   – Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte;
   – Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru;
   – Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru;
   – Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru;
   – Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;
   – Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru supleant.
  • Comisia de soluționare a contestațiilor:
   – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – președinte;
   – Conf. univ. dr. Constantin Enea – membru;
   – Conf. univ. dr. Titu Ionașcu – membru;
   – Lect. univ. dr. Adrian Vasile Cornescu – membru;
   – Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru;
   – Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru supleant.
 • Pentru postul de lector universitar, poziția 18, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului de Litere și Științele Educației:
  • Comisia de concurs:
   – Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – președinte;
   – Prof. univ. dr. Adrian Gorun – membru;
   – Prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț – membru;
   – Prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec – membru;
   – Lect. univ. dr. Rodica Piscupu Dobrescu – membru;
   – Lect. univ. dr. Andreea Mihaela Cilibiu – membru supleant.
  • Comisia de soluționare a contestațiilor:
   – Conf. univ. dr. Alin-Gheorghe Gavrilescu – președinte;
   – Conf. univ. dr. Ana Maria Dudău – membru;
   – Lect. univ. dr. Sorin Avram Vîrtop – membru;
   – Lect. univ. dr. Claudiu Novac Chiriac – membru;
   – Conf. univ. dr. Otilia Minodora Simion – membru;
   – Prof. univ. dr. George Niculescu – membru supleant.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei de finalizare a studiilor și data desfășurării examenului pentru programul de studii postuniversitare de conversie profesională Educație tehnologică (restanțieri), la Facultatea de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3341/21.05.2021, după cum urmează:

– Prof. univ. dr. ing. Gabriel Cătălin Iancu – președinte;
– Conf. univ. dr. ing. Minodora Maria Pasăre – membru;
– Ș.l. dr. Adina Milena Tătar – membru;
– Ș.l. dr. ing. Alin Stăncioiu – secretar;
– Lect. univ. dr. Nicoleta Maria Mihuț – membru supleant;
– Ș.l. dr. ing. Aurora Cătălina Ianăși – secretar supleant.

  •  Data susținerii examenului: 06.07.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu îndreptarea erorii materiale din art.10 alin.(4) al Metodologiei privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor: examene de licență/disertație la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3371/24.05.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la studiile universitare de licență și master în cadrul Facultății de Inginerie, pentru anul universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3340/21.05.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021, în cadrul programului Erasmus+, înregistrat cu nr. 3280/19.05.2021.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul „Un pas înainte pentru internaționalizarea în UCB”, CNFIS-FDI-2021-0381, pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 3319/20.05.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific, poziția 5 din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Cercetare a Calității Societății, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3273/19.05.2021.

Art.9. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de Informarea privind activitatea Editurii „Academica Brâncuși” și a Tipografiei Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul 2020.

Art.10. Se aprobă Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții – venituri proprii” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 3354/24.05.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3362/24.05.2021.

Art.12. Se aprobă și se înaintează spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea decanului Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, de ocupare a celei de-a doua funcție de prodecan, de către domnul lect. univ. dr. Iulian Pînișoară, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3369/24.05.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea echipei proiectului cu titlul „Un pas înainte pentru internaționalizarea în UCB”, CNFIS-FDI-2021-0381, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 3240/18.05.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul „Consiliere și sprijin pentru accesul la studii universitare, reducerea abandonului școlar și dezvoltarea carierei”, CNFIS-FDI-2021-0408, pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 3384/25.05.2021.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul „Suport logistic inovativ și eficient pentru gestionarea, stimularea și promovarea cercetării în UCB”, CNFIS-FDI-2021-0512, pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 3359/24.05.2021.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea înregistrată cu nr. 3301/19.05.2021, a domnului Bonculescu Elvis, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Relații Internaționale, Drept și Științe Administrative, programul de studii universitare de licență Drept IF, promoția 2013, privind susținerea examenului de finalizare a studiilor universitare de licență la Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept și Științe Economice – Târgu-Jiu.

Art.17. Se aprobă încheierea unui Protocol de colaborare între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Inspectoratul de Poliție Județean Gorj.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC