HOTĂRÂREA NR. 31
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 13.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Planurile de învățământ valabile începând cu anul universitar 2021-2022, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, Facultății de Științe Economice, Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, Facultății de Inginerie și al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul de evaluare internă al programului de studii universitare de licență Informatică economică (IF) din cadrul Facultății de Științe Economice, în vederea acreditării de către ARACIS, cu plata taxei aferente, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4719/13.07.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, pentru anul 2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 4724/13.07.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2021, corelat cu Bugetul de venituri și cheltuieli, pe categorii de produse, servicii, lucrări, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 4485/07.07.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind mobilitățile studenților și cadrelor didactice în cadrul programului Erasmus+ și stadiul realizării obiectivelor din parteneriatele încheiate cu alte universități, în anul universitar 2020-2021.

Art.6. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de bibliotecar II (S) la Compartimentul Biblioteci, pe perioadă nedeterminată, înregistrat cu nr. 4731/13.07.2021.

Art.7. Se aprobă, cu un vot împotrivă, referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de administrator patrimoniu III (S) la Compartimentul Investiții, Achiziții, Monitorizare din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată, înregistrat cu nr. 4732/13.07.2021.

Art.8. Se aprobă repartizarea pe facultăți a celor 22 de locuri alocate la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu de către MTS – Direcția Sportul pentru Toți și Programe pentru Tineret, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4733/13.07.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC