HOTĂRÂREA NR. 34
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 19.07.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu prelungirea perioadei de înscriere la concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, pentru candidații români și români de pretutindeni la programele de studii universitare de licență, până la data de 27.07.2021, inclusiv, cu excepția Facultății de Științe Medicale și Comportamentale și specializările cu probe/teste.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu calendarul de desfășurare a examenelor în vederea acordării gradului didactic II în învățământ, sesiunea august 2021, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4832/15.07.2021, astfel:

– 30.08.2021 – Elemente de pedagogie și de psihologie și elemente din didactica/metodica specialității, scris;
– 30.08.2021 – afișarea rezultatelor;
– 31.08.2021, interval orar 0800 – 1200: depunerea contestațiilor;
– 31.08.2021, ora 1600: soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu demararea procedurilor de închiriere a unui spațiu (30 mp) pe terasa imobilului situat pe strada Tineretului, nr. 4, de către S.C. TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A., în conformitate cu solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 4605/09.07.2021.

Art.5. Se aprobă acordarea concediului fără plată domnului conf. univ. dr. ing. Bogdan Marian Diaconu, pentru perioada 01.09.2021 – 31.08.2022, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 4112/25.06.2021 și adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 4549/08.07.2021.

Art.6. Se aprobă, în baza Hotărârii Senatului universitar nr. 15/15.07.2021, art. 5, transmiterea către o Comisie de analiză a presupuselor abateri disciplinare a Raportului Comisiei de verificare și analiză a aspectelor sesizate prin avertizarea de interes public, înregistrat cu nr. 400/15.07.2021, în conformitate cu precizarea din cadrul ședinței.

Art.7. Se aprobă împuternicirea Compartimentului Juridic să aplice toate dispozițiile legale în materie pentru a clarifica situația în vederea punerii în executare a hotărârii judecătorești nr. 1535/15.07.2021, urmare a adresei înregistrată cu nr. 4898/19.07.2021.

Art.8. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu constituirea comisiei de analiză a presupuselor abateri disciplinare, în următoarea componență:

– Prof. univ. dr. George Niculescu – președinte;
– Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – membru;
– Prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu – membru;
– Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea, reprezentant Organizație Sindicală;
– Prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu – membru supleant.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal de cercetare la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pentru anul 2020-2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4903/19.07.2021 și scoaterea la concurs a postului vacant de cercetător științific (CS), gradul III, poziția 4, studii superioare, în domeniul Relații Internaționale și Studii Europene, pe perioadă nedeterminată.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs a postului vacant de asistent cercetare (ACS), poziția 11, din Statul de funcții de personal de cercetare la Institutul de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, pentru anul 2020-2021, în domeniul Științe Administrative, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4904/19.07.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, prin suplimentarea acestuia cu un post de laborant II, studii superioare, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 4879/16.07.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC