HOTĂRÂREA NR. 4
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 09.02.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:   

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Planul de măsuri privind organizarea activității didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, cu precizările din cadrul ședinței.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2021-2022.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Procedura privind monitorizarea și asigurarea echivalenței activităților din planul de învățământ și a fișelor disciplinelor aferente programului de studii universitare de licență Drept ID cu cele de la programul de studii universitare de licență Drept IF.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Strategia de implementare a tehnologiei specifice învățământului la distanță la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Procedurii de lucru privind modalitatea de înregistrare şi stabilirea valorii rezultatelor activității de cercetare – dezvoltare în vederea valorificării acestora.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de lector universitar, poziția 23, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 585/01.02.2021.

Art.8. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de solicitarea domnului Gheorghe Ioan Ovidiu, înregistrată cu nr. 712/08.02.2021.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea privind validarea calificării și înscrierea în RNCIS pentru programul de studii universitare de masterat Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri europene, din cadrul Facultății de Științe Economice, cu plata taxei aferente, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 727/08.02.2021 și nr. 758/09.02.2021.

Art.10. Se aprobă rezultatele finale ale interviului de selecție a candidaților privind mobilitățile Erasmus+ de studii, desfășurat în data de 28.01.2021, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 și primul semestru al anului universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare, înregistrată cu nr. 568/01.02.2021.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul „MISS-Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”, cod SMIS 132975, pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 624/03.02.2021.

Art.12. Se aprobă Lista poziției ”Alte cheltuieli de investiții – fonduri speciale” defalcată pe categorii de bunuri repartizate pentru Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, pentru anul 2021, a proiectului cu titlul ”Primul pas către o carieră de succes”, POCU/626/6/13/133105, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 613/02.02.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 694/05.02.2021.

Art.14. Se aprobă solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 683/05.02.2021, în conformitate cu precizările din cadrul ședinței.

Art.15. Se aprobă cu o abținere, încheierea unui Acord de parteneriat între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Clubul Sportiv Universitar „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 716/08.02.2021.

Art.16. Se aprobă solicitarea înregistrată cu nr. 677/05.02.2021, privind realizarea unui gol de casă până la deblocarea soldului existent la 31.12.2020, pentru proiectul ”Start-up pentru excelență”, POCU/82/3/7/104021.

Art.17. Se aprobă cu neparticiparea la vot a domnului prof. univ. dr. Vasile Sorin Purec, solicitarea înregistrată cu nr. 729/08.02.2021, privind realizarea unui gol de casă până la deblocarea soldului existent la 31.12.2020, pentru proiectul „MISS-Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”, cod SMIS 132975.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Situația centralizatoare a rezultatelor evaluării performanțelor profesionale individuale ale personalului didactic auxiliar și nedidactic pentru anul 2020, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 762/09.02.2021.

Art.19. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu instituirea Premiilor Brâncuși, cu ocazia zilei de naștere a sculptorului Constantin Brâncuși, în data de 19.02.2021, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 731/09.02.2021.

Art.20. Se aprobă alocarea sumei necesare realizării medaliilor și diplomelor, cu ocazia instituirii Premiilor Brâncuși, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 731/09.02.2021.

Art.21. Se aprobă ca sediul Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației să fie în incinta Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, corpul B, parter, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 732/09.02.2021.

Art.22. Se aprobă acordarea concediului fără plată doamnei Dragomir Delia, pentru perioada 15.02.2021 – 14.02.2022, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 610/02.02.2021.

Art.23. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu numirea domnului lect. univ. dr. Flavius Cristian Mărcău, în funcția de director al Editurii „Academica Brâncuși”, pentru o perioadă de 6 luni, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței.

Art.24. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de solicitările înregistrate cu nr. 486/27.01.2021 și nr. 757/09.02.2021.

Art.25. Se reformează art. 21 din Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din data de 27.01.2021 și va avea următorul conținut: „Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu suplimentarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, cu un post de tehnician debutant (M), la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței”.

Art.26. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 749/09.02.2021 privind desfășurarea activităților didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, de către domnul Băleanu Vlad Dumitru,  în regim modular.

Art.27. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 748/09.02.2021 privind desfășurarea activităților didactice în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, de către domnul Chimerel Cătălin,  în regim modular.

Art.28. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, pentru studenta Popescu I. Oana Anca, programul de studii universitare de licență Automatică și informatică aplicată, anul II, cu 50%, în conformitate cu solicitarea Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 746/09.02.2021.

Art.29. Se aprobă lista cu persoanele care desfășoară activități administrative în cadrul Centrului ID, de la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 736/09.02.2021 și propunerile din cadrul ședinței.

Art.30. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Centrului ID din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 733/09.02.2021.

Art.31. Se aprobă încheierea unor noi contracte individuale de muncă pentru echipa de management din cadrul proiectului cu titlul ”F.A.S.T.E.R. – SV Oltenia – F(ormare) A(ntreprenorială) pentru ST(art-up-uri) în E(conomia) R(egiunii) SV Oltenia”, Cod 105243, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței.

 

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC