HOTĂRÂREA NR. 40
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 02.09.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 6015/01.09.2021 privind redistribuirea locurilor din domeniul de studii universitare de master Administrarea afacerilor, în urma publicării Hotărârii Guvernului nr. 906/2021 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 385/2021 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2021-2022, după cum urmează:

  • 14 locuri la programul de studii universitare de master Antreprenoriat și administrarea afacerilor;
  • 11 locuri la programul de studii universitare de master Administrarea afacerilor în turism și servicii;
  • 25 locuri la programul de studii universitare de master Administrarea afacerilor finanțate prin fonduri europene.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 6001/01.09.2021 privind scoaterea la concurs a locurilor pentru a doua facultate/specializare an superior, precum și pentru continuare de studii la concursul de admitere, pentru anul universitar 2021-2022, sesiunea septembrie 2021, cu încadrarea în capacitatea de școlarizare, pentru următoarele programe de studii universitare de licență:

Art.3. Se aprobă eliberarea unui  duplicat al diplomei de inginer și al suplimentului la diploma de inginer, doamnei Corici N. Aura Dorinela, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Inginerie, domeniul Ingineria mediului, specializarea Ingineria și protecția mediului în industrie, promoția iunie 2008, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 5885/23.08.2021.

Art.4. Se aprobă eliberarea unui duplicat al diplomei de master și al suplimentului la diploma de master, doamnei Corici N. Aura Dorinela, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Inginerie, specializarea Tehnologii moderne de fabricație, promoția februarie 2011, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 5884/23.08.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 6019/01.09.2021, privind organizarea și desfășurarea unei sesiuni de restanțe pentru Examenul de finalizare a studiilor universitare de licență Educație fizică și sportivă, domeniul Știința sportului și educației fizice, precum și Calendarul de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor universitare de licență, astfel:

  • Înscrierea candidaților: 02.09.2021-03.09.2021;
  • Proba 1 – Evaluarea cunoștințelor fundamentale și de specialitate, proba orală: 09.09.2021;
  • Proba 2 – Prezentarea și susținerea lucrării de licență: 10.09.2021.

Art.6. Se aprobă solicitarea doamnei ș. l. dr. Adina Milena Tătar, înregistrată cu nr. 6030/02.09.2021, privind împuternicirea acesteia ca reprezentant al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru desfășurarea procedurilor de contractare a abonamentelor în cadrul proiectului CNFIS-FDI-2021-0512, cu titlul „Suport logistic inovativ și eficient pentru gestionarea, stimularea și promovarea cercetării în UCB”, Acronim: CercEduLogic.

 

   Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC