HOTĂRÂREA NR. 49
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 14.10.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența nominală a comisiilor pentru efectuarea inspecțiilor speciale și susținerea lucrărilor metodico-științifice în vederea acordării gradului didactic I, seria 2020-2022, în conformitate cu adresa Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, înregistrată cu nr. 7071/07.10.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC