HOTĂRÂREA NR. 51
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 19.10.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Informarea privind finalizarea stagiilor de practică în anul universitar 2020-2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind realizarea planului de cercetare științifică al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul universitar 2020-2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind realizarea programului de activități științifice pentru anul universitar 2020-2021 în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul activităților științifice al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul universitar 2021-2022.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Planul de cercetare științifică al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul universitar 2021-2022.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Regulamentul de organizare și funcționare a Centrului pentru activități de internaționalizare acasă.

Art.7. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea criteriilor specifice pentru ocuparea unei funcții didactice de la Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7286/14.10.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022 a postului didactic vacant de Asistent universitar, poziția 49, din Statul de funcții de personal didactic al Departamentului Sănătate și Motricitate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, pe perioadă determinată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7096/08.10.2021, cu următoarele discipline:

– Teoria și practica în ramuri ale gimnasticii;
– Teoria și practica atletismului;
– Stagiu de aplicații practice în mediul montan;
– Bazele generale ale atletismului;
– Activități practice de înot și hidrokinetoterapie;
– Metodica predării atletismului în școală;
– Stagiu de practică în activități de turism.

Art.9. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, a două posturi didactice vacante din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7298/14.10.2021, după cum urmează:

  • Departamentul de Științe Juridice și Administrative:
    • Lector universitar, poziția 22, pe perioadă nedeterminată, cu următoarele discipline:

– Protecția persoanei prin norme de drept penal;
– Protecția patrimoniului prin norme de drept penal;
– Legislația asigurărilor sociale;
– Protecția juridică a proprietății intelectuale;
– Protecția juridică a victimelor infracțiunilor.

  • Departamentul de Litere, Științe ale Educației și Relații Internaționale:
    • Lector universitar, poziția 20, pe perioadă nedeterminată, cu următoarele discipline:

– Teoria și metodologia curriculum-ului;
– Teoria și metodologia evaluării;
– Deontologie pedagogică;
– Pedagogie 1;
– Pedagogie 2.

Art.10. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs în semestrul I al anului universitar 2021-2022, a două posturi vacante din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Politici Publice, Administrație și Științele Educației, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7297/14.10.2021, după cum urmează:

  • Cercetător științific (CS), gradul III, poziția 5, disciplina/domeniul științific activitate de cercetare științifică în domeniul Științe Sociale, pe perioadă determinată.
  • Asistent cercetare (ACS), poziția 11, disciplina/domeniul științific activitate de cercetare științifică în domeniul Științe Administrative, pe perioadă determinată.

Art.11. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, pentru programul de studii universitare de licență Drept ID, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7212/13.10.2021.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statele de funcții de personal didactic, în regim de plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7211/13.10.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Calendarul privind alegerea directorilor de departamente și a membrilor în consiliile departamentelor, precum și calendarul privind alegerile parțiale pentru consiliul facultății în vederea completării componenței acestuia, la nivelul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7299/14.10.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea și completarea Listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7206/13.10.2021.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 7143/11.10.2021 și propunerea din cadrul ședinței.

Art.16. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 7097/08.10.2021, privind retragerea dosarului studentei Albăstroiu D. Ana-Maria, anul III, loc bugetat, programul de studii universitare de licență Kinetoterapie și motricitate specială.

Art.17. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerile facultăților/DPPD privind reînmatriculările/întreruperea studiilor/reluarea studiilor/retragerea de la studii/mobilitățile/redistribuirile pe baza aplicării criteriilor de performanță.

Art.18. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerile Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic privind înmatricularea la programul de studii psihopedagogice, în anul universitar 2021-2022, nivelul I și II.

Art.19. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 6849/30.09.2021, privind remunerarea activităților administrative la nivelul Centrului ID, în anul universitar 2021-2022, din venituri proprii.

Art.20. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul de instruire și perfecționare în tehnologia ID a personalului din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, pentru anul universitar 2021-2022.

Art.21. Se aprobă eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de conversie profesională, doamnei Tauru G. Oana Violeta, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Inginerie, programul de conversie profesională-postuniversitar, specializarea T.I.C., sesiunea februarie 2003, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 6679/28.09.2021.

Art.22. Se aprobă eliberarea duplicatului la diploma de licență și a foii matricole a acesteia, doamnei Diaconescu N. Claudia Nicoleta, absolventă a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Juridice și Administrative, specializarea Administrație publică, promoția iulie 2004, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 7065/07.10.2021.

Art.23. Se aprobă eliberarea duplicatului suplimentului la diploma de licență domnului Chiriac I. Claudiu, absolvent al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, Facultatea de Științe Juridice, specializarea Drept, promoția iulie 2008, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 7028/06.10.2021.

Art.24. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind propunerile de ocupare a posturilor disponibile din cadrul proiectului cu titlul „Creșterea capacității de cercetare a UCB prin investiții în infrastructură de tip Cloud și BigData”, ID 125142, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 7170/12.10.2021.

Art.25. Se aprobă modificarea situației privind persoanele desemnate îndrumători de an pentru programele de studii universitare, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7323/15.10.2021.

Art.26. Se aprobă solicitarea înregistrată cu nr. 6568/24.09.2021, privind închirierea unei suprafețe de 1 m2 în Bulevardul Republicii, nr. 1, în conformitate cu precizările din cadrul ședinței.

Art.27. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2021-2022, pentru studentul Dicu Manuel, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 7287/14.10.2021.

Art.28. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea componenței Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7391/19.10.2021, astfel:

– Rector, reprezentat de prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – prorector cu atribuții în domeniul asigurarea calității;
– Conf. univ. dr. Hadrian Gorun – membru;
– Lect. univ. dr. Gabriela Bușan – membru;
– Lect. univ. dr. Ion Bogdan Chepea – reprezentant sindicat;
– Santu Simona – reprezentant studenți.

Art.29. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu intrarea în lichidare a programului de studii universitare de licență Moașe, domeniul de studii universitare de licență Sănătate, din cadrul Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7395/19.10.2021 și propunerea din cadrul ședinței.

Art.30. Se amână aprobarea referatului înregistrat cu nr. 7034/06.10.2021.

Art.31. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Execuția bugetară la nivelul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și la nivelul componentelor, la data de 30.09.2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 7341/18.10.2021.

Art.32. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul „Suport logistic inovativ și eficient pentru gestionarea, stimularea și promovarea cercetării în UCB”, CNFIS-FDI-2021-0512, pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 7304/15.10.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC