HOTĂRÂREA NR. 56
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 12.11.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu planificarea concediilor de odihnă în anul universitar 2021-2022, pentru personalul didactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 8198/11.11.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2022.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind modul de organizare a formării continue în anul universitar 2020-2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul „Consiliere și sprijin pentru accesul la studii universitare, reducerea abandonului școlar și dezvoltarea carierei”, CNFIS-FDI-2021-0408, pentru anul 2021, înregistrat cu nr. 8212/12.11.2021.

Art.5. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu completarea Listei cadrelor didactice asociate care vor desfășura activități didactice în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, la nivelul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, cu doamna prof. Dan Elena, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8199/12.11.2021.

Art.6. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Situației acoperirii posturilor didactice vacante din Statul de funcții de personal didactic, în regim plata cu ora, pe semestrul I al anului universitar 2021-2022, din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8200/12.11.2021.

Art.7. Se aprobă transformarea postului vacant de funcționar (M) în referent de specialitate debutant (S) la Compartimentul Social, Cămine – Cantine din cadrul Direcției Generale Administrative,  în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8185/11.11.2021.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 8056/09.11.2021 și adresa înregistrată cu nr. 8185/11.11.2021.

Art.9. Se aprobă referatul privind scoaterea la concurs a postului vacant de îngrijitor (M) la Compartimentul Administrativ, Tehnic – Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată, înregistrat cu nr. 8131/10.11.2021, în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței.

Art.10. Consiliul de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu ia act de propunerea privind repartizarea temporară a atribuțiilor funcției vacante de prorector, ca urmare a eliberării domnului prof. univ. dr. George Niculescu din funcție, prin demisie, astfel:

  • Conf.  univ. dr. Cornelia Tomescu-Dumitrescu: studenți, promovare, marketing universitar, proiecte cu finanțare externă;
  • Prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă: relația cu societatea componenta socio-culturală.

Art.11. Se aprobă componența secretariatului Consiliului de Administrație al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8147/10.11.2021, după cum urmează:

  • Ec. Andreea-Elena Bâzoc – secretar coordonator al Consiliului de Administrație;
  • Jr. Maria Radu – membru al secretariatului Consiliului de Administrație;
  • Ec. Maria Rușescu – membru al secretariatului Consiliului de Administrație.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Conferinței Științifice ECOTREND 2021, ediția a XVIII-a, în conformitate cu adresa Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 8206/12.11.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu perioada de desfășurare a Conferinței Științifice ECOTREND 2021, ediția a XVIII-a, precum și taxele de participare, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Economice, înregistrată cu nr. 7660/27.10.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind persoanele propuse pentru a face parte din echipa proiectului cu titlul „Creșterea capacității de cercetare a UCB prin investiții în infrastructură de tip Cloud și BigData”, ID 125142, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 7871/03.11.2021.

Art.15. Se aprobă referatul înregistrat cu nr. 8188/11.11.2021, privind participarea persoanelor desemnate din cadrul proiectului cu titlul „Un pas înainte pentru internaționalizarea în UCB”, CNFIS-FDI-2021-0381, în cadrul Universității de Științe Aplicate Jade, Germania.

Art.16. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu propunerea privind susținerea examenelor, colocviilor și verificărilor pentru semestrul I al anului universitar 2021-2022, sesiunea de iarnă, în format fizic, cu excepții justificate medical de către cadrele didactice.

Art.17. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu repartizarea numărului de membri în Consiliul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, după cum urmează:

  • Departamentul de Științe Juridice și Administrative: 18 cadre didactice – 7 membri în Consiliul facultății;
  • Departamentul de Litere, Științele Educației și Relații Internaționale: 14 cadre didactice – 5 membri în Consiliul facultății.

Art.18. Se aprobă în conformitate cu propunerea din cadrul ședinței și adresele înregistrate cu nr. 8187/11.11.2021, nr. 8182/11.11.2021, nr. 8168/11.11.2021 și nr. 8204/12.11.2021, desemnarea unui reprezentat de la nivelul fiecărei facultăți din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în vederea organizării și desfășurării activității corespunzătoare Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (C.C.O.C.).

Art.19. Se aprobă ca la încasarea tranșelor din taxa de școlarizare pentru anul universitar 2021–2022, penalitățile să se rețină cu prioritate, conform dispozițiilor legale în materie, imputația plății, urmând ca diferența să reprezinte taxa de școlarizare.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC