HOTĂRÂREA NR. 60
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 26.11.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă propunerea privind componența comisiei de recunoaștere a diplomei și a titlului de doctor obținute în străinătate, după cum urmează:

– prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă – președinte;
– prof. univ. dr. Adrian Gorun – membru;
– prof. univ. dr. Diana Mihaela Țîrcă – membru;
– prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă – membru;
– ec. Maria Rușescu – secretar.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind evaluarea dosarelor persoanelor propuse pentru a face parte din echipa de proiect cu titlul STUDENTBIZ, ID 140402, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 8644/25.11.2021.

Art.3. Se aprobă încheierea unui nou Acord de parteneriat între Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 8568/24.11.2021.

Art.4. Se aprobă recuperarea zilei de 29.11.2021, declarată zi liberă conform H.G. nr. 1237/2021 din 26 noiembrie 2021, prin prelungirea timpului de lucru cu 2 ore, în perioada 13 – 16 decembrie 2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC