HOTĂRÂREA NR. 64
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 21.12.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Programul Anual al Achizițiilor Publice pentru anul 2022, aferent proiectului cu titlul „Creșterea capacității de cercetare a UCB prin investiții în infrastructură de tip Cloud și BigData”, ID 125142, înregistrat cu nr. 9223/21.12.2021.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 9141/17.12.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de îngrijitor (M) la Compartimentul Administrativ, Tehnic – Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 9144/17.12.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu participarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în calitate de partener afiliat la inițiativa de depunere a propunerii de proiect cu titlul Research Accelerator for Social Sciences (RAISE), de către Facultatea de Drept din cadrul Universității din Craiova, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 9238/21.12.2021.

Art.5. Se aprobă plata gradațiilor de merit restante.

Art.6. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind propunerile de ocupare a posturilor disponibile din cadrul proiectului cu titlul „MISS-Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”, cod SMIS 132975, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 9203/21.12.2021, ca urmare a înlocuirii domnului prof. univ. dr. Dumitru Dorel Chirițescu cu doamna prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu pentru postul de profesor coordonator economic 2 și înlocuirea doamnei prof. univ. dr. Adina Claudia Neamțu, asistent coordonator, cu doamna ec. Raveca Szabo, expert financiar.

Art.7. Se avizează și se înaintează spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind propunerea de ocupare a posturilor disponibile din cadrul proiectului cu titlul STUDENTBIZ, ID 140402, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 9217/21.12.2021, în conformitate cu precizarea din cadrul ședinței.

Art.8. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu contractarea și demararea proiectului cu titlul STUDENTBIZ, ID 140402, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 9216/21.12.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC