Activitatea profesională a studenților

Înscrierea în facultate şi documentele studentului
1. Înmatricularea în anul I la facultăţile Universităţii “Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu se face prin decizia de înmatriculare a studenţilor declaraţi admişi la concursul de admitere, emisă de Rectorul universităţii.
Fiecare student înmatriculat este înscris în registrul matricol, sub un număr unic, valabil pentru întreaga sa şcolarizare în facultatea la care a fost înmatriculat, la domeniul/specializarea şi forma de învăţământ (cu frecvenţă, la distanţă) la care a fost declarat reuşit la concursul de admitere. Numerele dintr-un registru matricol se dau în continuare, pentru fiecare serie nouă de studenţi înmatriculată. Pentru studenţii cu statut special (exemplu reînmatriculaţi), pentru care în registrul matricol iniţial nu mai există spaţiu suficient pentru completarea anilor refăcuţi, se va continua scrierea curriculei într-un registru matricol special, dându-se acelaşi număr matricol iniţial, în ambele registre făcându-se menţiuni referitoare la acest aspect.

2. Odată cu înmatricularea în anul I, fiecare student încheie şi semnează contract de școlarizare și contract de studii cu conducerea universității, contracte care stipulează drepturile şi obligaţiile reciproce, conform actelor normative în vigoare, Cartei Universităţii “Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu şi regulamentelor instituţiei.
Contractul de studii se încheie pe o perioadă de un an de zile.
3. (1) La înmatriculare, studentului i se întocmeşte dosarul personal, care trebuie să cuprindă, după caz:
– fişa de înscriere la concursul de admitere, întocmită pe formular tipizat;
– diploma de bacalaureat sau echivalentă în original şi diploma de licenţă sau echivalentă în original (pentru studii de masterat şi cei care urmează a doua facultate/specializare);
– foaie matricolă legalizată;
– certificatul de naştere în copie legalizată;
– lucrările scrise la concursul de admitere (dacă este cazul), notate şi semnate;
– adeverinţele medicale depuse la înscrierea la concursul de admitere;
– contractul de școlarizare și contractul de studii.
Studentul care ocupă un loc cu taxă poate avea la dosarul personal diploma de bacalaureat sau echivalentă (după caz, diploma de licenţă sau echivalentă) în copie legalizată, doar dacă aceasta este însoţită de o adeverinţă care să ateste că urmează simultan şi programul de studii al altei specializări şi că diploma de bacalaureat/licenţă sau echivalentă se află la dosarul personal întocmit la facultatea care coordonează această specializare. În caz contrar, studentul va fi exmatriculat.
(2) În perioada şcolarizării, dosarul personal al fiecărui student se completează cu:
– contractul de studiu, pe formular tipizat, la începutul fiecărui an universitar;
– actele depuse de student pentru acordarea burselor de ajutor social şi/sau ajutoarelor materiale ocazionale sau pentru motivarea absenţelor, justificarea cererilor de întrerupere a studiilor sau de prelungire a şcolarităţii etc.;
– documentele care atestă că studentul a beneficiat de anumite drepturi, a fost evidenţiat sau premiat pentru meritele sale sau a fost sancţionat pentru abaterile săvârşite de la disciplina universitară;