Burse acordate studentilor in UCB

Studenții universității, de la cursurile cu frecvență pot primi, în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.E.N. nr. 3392/2017, cu modificările ulterioare, și ale celorlalte prevederi în domeniu, următoarele categorii de burse:

Burse pentru studenți și masteranzi de origine etnică română din afara granițelor țării, pentru cetățenii români cu domiciliul în străinătate, precum și pentru cetățenii străini, bursieri ai statului român (conform H.G. nr. 844/2008). Bursa se acordă pe parcursul anului universitar, inclusiv în vacanțele de iarnă si de primăvară, și nu se acordă pe perioada vacanței de vară. In timpul vacanței de vară studenții pot primi bursă numai în cazul în care sunt reținuți la facultate pentru activități curriculare.

Burse de merit olimpic internațional (conform Legii nr. 235/2010). Bursa de merit olimpic internațional se acordă pentru o perioadă de 12 luni, începând cu luna imediat următoare realizării performanței școlare, inclusiv a vacanțelor.

Burse de studiu pentru studenți cu domiciliul în mediul rural (conform H.G. 769/2005) din bugetul M.E.N., pe bază de contract. Bursa de studiu pentru studenții cu domiciliul în mediul rural se acordă pe perioada anului universitar, cu excepția perioadelor de vacanță și se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplinește condițiile solicitate.

Burse de sprijin pentru familiile victimelor de la Exploatarea Minieră Petrila (conform G. nr. 1467/2008) sau de la S.C. Uzina Mecanică Sadu S.A. (conform H.G. nr. 1114/2011). Bursele se acordă lunar, pe toată durata școlarizării.

Burse pentru stimularea performanței academice, acordate studenților înmatriculați la programe de studii universitare de licență și masterat, cu frecvență și au rolul de a recompensa studenții pentru rezultate academice deosebite, astfel:
5.1.Burse de performanțe științifice (pentru cercetare/performanță științifică, inovație și brevete). Bursa se acordă începând cu anul al doilea de studii, pentru o perioadă de 12 luni consecutive, inclusiv vacanțe, dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susținerea examenului de finalizare).
5.2. Burse de merit (pentru studenții care au obținut rezultate deosebite la învățătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii), se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susținerea examenului de finalizare), evaluându-se semestrial.

Burse speciale, acordate studenților care se încadrează în una din situațiile următoare, în funcție de criteriile de performanță obținute în domeniile respective, în anul universitar anterior:
6.1.Burse speciale pentru studenții care au obținut performanțe sportive deosebite (5 burse la nivelul universității). Aceste burse se acordă prin concurs, organizat de comisia de burse pe universitate, la începutul anului universitar, pe toată durata anului universitar (12 luni), dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susținerea examenului de finalizare).
6.2.Burse speciale pentru studenții care au obținut performanțe cultural-artistice deosebite (5 burse la nivelul universității). Aceste burse se acordă prin concurs, organizat de comisia de burse pe universitate, la începutul anului universitar, pe toată durata anului universitar (12 luni), dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susținerea examenului de finalizare).
6.3.Burse speciale pentru studenții implicați în activități extracurriculare (10 burse la nivelul universității). Aceste burse se acordă prin concurs, organizat de comisia de burse pe universitate, la începutul anului universitar, pe toată durata anului universitar (12 luni), dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susținerea examenului de finalizare).
6.4.Burse speciale pentru studenții implicați în activități de voluntariat (15 burse la nivelul universității, pentru activități desfășurate în cadrul programului VIU – Voluntariat în Universitate). Aceste burse se acordă prin concurs, organizat de comisia pe universitate, la începutul anului universitar, pe toată durata anului universitar (12 luni), dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susținerea examenului de finalizare).

Bursele pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse:
7.1.Burse sociale, acordate studenților, la cerere depusă semestrial, în funcție de situația economică și pe baza documentelor justificative, până la împlinirea vârstei de 35 de ani. Acestea se acordă pe toată durata anului universitar (12 luni), dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susținerea examenului de finalizare) și se aprobă de Senatul Universitar, la propunerea Consiliului de Administrație, ca urmare a consultării cu reprezentanții studenților, inclusiv organizațiile studențești din universitate. Pentru semestrul al II-lea, studenții care au depus dosar în semestrul I, trebuie doar să facă dovada îndeplinirii condițiilor de obținere a bursei sociale, în contextul modificării salariului de bază minim net pe economie, depunând și o declarație pe propria răspundere în acest sens.
7.2.Burse sociale ocazionale, acordate studenților, la cerere, pe baza documentelor justificative, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă, astfel:
7.2.1.Bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte și încălțăminte, care se poate acorda studenților cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul, studenților defavorizați din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu net pe membru de familie mai mic decât salariul minim net la nivel național. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiași student de două ori în cursul unui an universitar (o dată pe semestru);
7.2.2.Bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soție nu realizează deloc venituri și constă într-o bursă pentru naștere și lăuzie și o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut. Acestea se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;
7.2.3.Bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înțelege soț, soție, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soție/soț care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

Bursele pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se acordă în vederea susținerii mobilităților temporare efectuate în universități și instituții din țară și străinătate. Această bursă se acordă o singură dată pe an, la cerere, depusă până la data de 25 octombrie a fiecărui an universitar, cuantumul acestor burse fiind stabilit de Senatul Universității, la propunerea Consiliului de Administrație. Bursa pentru stagii de studii universitare și postuniversitare se acordă indiferent dacă studentul beneficiază de altă bursă reglementată prin prezentul regulament.

Alte forme de sprijin material: burse de sprijin financiar pentru continuarea studiilor, pentru studenții care au obținut minim 40 de credite în anul anterior (pentru semestrul I)/minim 15 credite la examenele din sesiunea de iarnă ale anului universitar curent (pentru semestrul al II-lea). Acestea se acordă semestrial, pe toată durata anului universitar (12 luni), dar nu mai mult de finalizarea studiilor (susținerea examenului de finalizare), în limita fondului alocat acestei categorii de burse, comisiile de burse la nivel de facultate stabilind criterii de departajare. Cuantumul acestor burse se stabilește de Senatul Universității, la propunerea Consiliului de Administrație.

Operatorii economici, organizații nonguvernamentale sau persoane fizice/persoane juridice pot oferi burse, pe bază de contract, sau alte forme de sprijin studenților, potrivit prevederilor legale în vigoare.