Despre Editură


I. Editura "Academica Brâncuşi" este un compartiment distinct în cadrul Serviciului Editură, Biblioteci, Multiplicare şi funcţionează ca structură profesională specifică, fără personalitate juridică în cadrul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu. Editura a fost înfiinţată în anul 2002 şi printr-o activitate editorială însemnată, an de an, a fost acreditată de CNCSIS în februarie 2007, an în care a primit codul 255, fiind înscrisă astfel în Lista Editurilor recunoscute CNCSIS. Scopul nostru este:
 • susţinerea necesităţilor de producţie editorială a Universităţii;
 • crearea de posibilităţi pentru afirmarea cadrelor proprii - din activitatea didactică şi din cercetarea ştiinţifică, a salariaţilor precum şi a cetăţenilor - în calitate de autori din exteriorul Universităţii;
 • consolidarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale a tipografiei proprii şi a reţelei de difuzare a producţiei editoriale.

II. Activitatea editorială reprezintă totalitatea activităţilor Editurii şi constă în pregătirea pentru tipar, tipărirea şi difuzarea diverselor genuri de tipărituri:
 • carte ştiinţifică,
 • carte universitară,
 • reviste,
 • cursuri universitare, etc.
Activitatea Editurii vizează promovarea calităţii şi a valorii autentice, din toate domeniile ştiinţifice şi literare, prioritare fiind domeniile de interes pe care le reprezintă profilele şi specializările din Universitate, cum ar fi:
 • matematică,
 • informatică,
 • chimie,
 • fizică,
 • inginerie mecanică,
 • inginerie electrică,
 • inginerie industrială,
 • ştiinţa materialelor,
 • ştiinţa calculatoarelor,
 • automatică,
 • energetică,
 • drept,
 • economie,
 • litere,
 • educaţie fizică şi sport,
 • filosofie,
 • ştiinţa mediului,
 • arte plastice,
 • ştiinţe politice şi administrative,
 • istorie şi studii culturale.
Activitatea editorială are următoarele etape:
 • selecţia şi propunerea lucrărilor pentru apariţie;
 • prepress - totalitatea procedeelor orientate spre redactarea, traducerea, culegerea, corectarea, redactarea tehnică, ilustrarea şi machetarea lucrărilor;
 • tipărire - procesul tehnologic de multiplicare a originalului editorial;
 • difuzare - distribuirea producţiei editoriale prin librăria proprie, în Biblioteca Centrală Universitară "Tudor Arghezi" şi pe alte căi.

III. Editura este direct subordonată Rectorului Universităţii pentru cercetare şi cooperare internaţională şi subordonată administrativ prorectorului ştiinţific şi prorectorului Economic. Orientarea activităţii editoriale, selecţia şi propunerea materialelor sunt asigurate de către Colegiul Editorial, compus din:
 • Preşedinte editură;
 • Membri;
 • Şeful Serviciului Editură, Biblioteci, Multiplicare;
 • Secretar editură.
Colegiul Editorial funcţionează în baza unei decizii dată de Conducerea Universităţii şi are următoarele atribuţii:
 • defineşte şi promovează politica editorială a Universităţii;
 • aprobă apariţiile editoriale;
 • stabileşte referenţii de specialitate pentru fiecare apariţie editorială în conformitate cu ramura de ştiinţă de care aparţine.
Conducerea operativă a Editurii este asigurată de preşedinte ales prin vot de către membrii comitetului editorial.
Preşedintele Editurii stabileşte acţiunile concrete necesare pentru realizarea obiectivelor rezultate din :
 • strategia programelor de dezvoltare a Editurii;
 • programul anual de editare/difuzare;
 • bugetul de venituri şi cheltuieli;
 • programul de investiţii.

Editura "Academica Brâncuşi" dispune de o tipografie proprie. Din martie 2007, tipografia se bucură de un sediu nou, amenajat la standarde ridicate cu centrală proprie pentru încălzire, săli de lucru amenajate specific pentru fiecare operaţie din procesul tehnologic, etc. Odată cu mutarea în sediul nou, tipografia a fost dotată cu utilaje performante în materie de tipărire digitală, de lipire automată a coperţilor prin broşare termică, maşini de plastifiat şi de îndosariat electrice, toate aceste echipamente fiind deservite de un număr de 7 angajaţi, care îşi dovedesc permanent competenţa şi respectul faţă de normele tehnice şi profesionale.
Organizarea tipografiei este dată de următoarea schemă de personal:
 • un inginer - şef de atelier care are rolul de a coordona întreaga activitate;
 • un inginer - operator calculatoare;
 • doi operatori - maşini de multiplicat;
 • un bibliotecar - responsabil de vânzări;
 • un responsabil cu înregistrarea şi păstrarea (arhivarea) documentelor;
 • trei muncitori legători.

Această echipă de profesionişti, majoritatea cu o vastă experienţă în domeniul tipografic, asigură întregul proces tehnologic, începând de la concepţia grafică a produsului şi până la finisarea lui, precum şi difuzarea către beneficiari, direct sau prin Librăria Universităţii, librarie nou înfiinţată la universitatea noastră şi care funcţionează în clădirea Tipografiei.
Atelierul de multiplicare al Universităţii "Constantin Brâncuşi" editează şi tipăreşte, în condiţii grafice deosebite şi la standarde de calitate conforme cu exigenţele sistemului de management al calităţii, implementat de curând şi la noi în instituţie, în strânsă colaborare cu Editura proprie şi Conducerea Academică a Universităţii.
Obiectul de activitate al editurii şi tipografiei este prioritar adresat vieţii universitare şi ştiinţifice, constând în următoarea ofertă de servicii speciale pentru publicarea lucrărilor:
 • 1) servicii prepress, care cuprind:
  • tehnoredactare computerizată;
  • scanări de documente cu rezoluţie maximă de 1200 dpi;
  • prelucrări de imagini şi concepţie grafică.
 • 2) servicii tipar
  • tipar digital, format maxim 297x420 mm, alb-negru şi în două culori,
  • hârtia indigenă şi de import de toate tipurile,
  • carton pentru coperţi cu grosimi de până la 300 g/mp.
 • 3) servicii de legătorie
  • broşare cu termoclei;
  • cusut cu sârmă;
  • îndosarieri cu inele de plastic;
  • legări de dosare pentru arhivă;
  • executare de scoarţe simple şi cu burduf, mape etc.
 • 4) servicii de tratamente speciale:
  • plastifiere, formate până la A2;
  • imprimare termică cu folie.

Design by Assistant Professor Dragoş-Pătru Covei, PhD