Sigla UCB

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU

CATEDRA: INGINERIE INDUSTRIALA

Centrul de Cercetare
Fiabilitatea şi durabilitatea sistemelor mecanice

 

II. Modul de organizare si Statutul de funcţionare a Centrului de Cercetare:
Centrul de Cercetari Matematice si Aplicatii
Modul de organizare si statutul de functionare
Art. 1 Structura organizatorica
Denumirea oficiala a centrului de cercetări este FIABILITATEA ŞI DURABILITATEA SISTEMELOR MECANICE este o unitate academica de cercetare, fără personalitate juridica, organizata în cadrul Catedrei de Inginerie Industrială a Universităţii Constantin Brancuşi din Târgu-Jiu. Este constituit in vederea concentrării eforturilor de cercetare in domeniul inginerie industriale, întăririi colaborării dintre ingineri in scopul rezolvării unor probleme complexe din ştiinţele inginereşti, contribuind  totodată la formarea şi stimularea cercetării studenţeşti, precum si la dezvoltarea învăţământului superior.

 • Adresa Centrului este:   Universitatea Constantin Brâncuşi, Bld. Republicii, Nr. 1, 210152 Târgu-Jiu, România.
 • Centrul se constituie pe o perioadă nelimitata.
 • Centrul este coordonat de către: Director şi Consiliul Ştiinţific.

Art. 1 Directorul

 • Directorul coordonează activitatea Centrului şi este ales pe o perioadă de doi ani.
 • Pentru funcţia de Director sunt eligibili membrii Centrului care au titlul de profesor universitar sau conferenţiar universitar. Directorul este ales pe o perioadă de 2 ani de către Adunarea Generală, pe bază de candidaturi sau a propunerilor făcute de membrii Centrului. Directorul este ales cu majoritate simplă (51%) din voturile celor prezenţi.
 • Directorul asigura managementul general al activitatii centrului. Are obligatia de a asigura punerea in practica a tuturor hotararilor Consiliului Ştiinţific sau Adunării generale. Directorul este şi Preşedintele Consiliului Ştiinţific. Directorul este ajutat în activitatea sa de catre Secretarul ştiinţific, căruia îi poate delega oricare dintre responsabilitatile sale.

Art. 3 Consiliul Ştiinţific

 • Consiliul ştiinţific al Centrului are următoarea structura:
 • Directorul Centrului
 • Secretar ştiinţific
 • 1 membru
 • Consiliul Ştiintific se intruneste de fiecare dată când este necesar (cel puţin trimestrial) prin convocare de catre Presedintele Consiliului Stiintific.
 • Membrii Consiliului Ştiinţific  trebuie să aibă titlul de doctor în ştiinţe. Ei sunt aleşi de Adunarea Generală cu majoritate simplă (51%) din voturile celor prezenţi.

 Consiliului Ştiinţific are următoarele atribuţii:

 • Elaborează şi supune aprobării Adunarii Generale raportul anual al activităţii de cercetare, rapoartele semestriale, precum şi proiectul planului activităţii globale (cercetare + financiar) a Centrului pentru anul (semestrul) următor. Aprobarea documentelor enumerate mai sus se face prin votul favorabil a majorităţii simple (51%) a membrilor Centrului prezenţi la şedinţă.
 • Organizează sesiuni de comunicări ştiinţifice, workshop-uri  şi seminarii ştiinţifice cu sprijinul membrilor Centrului. Stabileşte planul de desfăşurare a acestora; în plan sunt incluse sarcini concrete pentru membrii Centrului.
 • Întocmeşte şi supune aprobării Adunării Generale, documentele financiar-contabile necesare în proiectele de cercetare la care participă membrii Centrului.
 • Prezintă spre aprobarea Adunării Generale proiectele iniţiate de membrii Centrului, ce vizează colaborarea cu alte centre de cercetare sau departamente din cadrul altor universităţi in vederea realizării unor proiecte comune.
 • Aprobă forma finală a proiectelor de cercetare avizate în prealabil de Adunarea Generală. Un proiect este aprobat dacă întruneşte votul favorabil a cel putin 51% din numarul total al membrilor Consiliului Stiintific.
 • Aduce la cunoştinţa rectorului universităţii proiectele de cercetare avizate de Adunarea Generală şi aprobate de Consiliul Ştiinţific.

Art. 2 Adunarea Generală

 • Este constituită din toţi membrii Centrului.
 • Este statură atunci când participă cel puţin două treimi din membrii Centrului.
 • Adunarea Generală se întruneşte de fiecare data cand este necesar (cel putin trimestrial) prin convocare de catre Preşedintele Consiliului Ştiinţific sau la initiativa a 25% din membri.
 • Avizează proiectele iniţiate de membrii Centrului sau de Consiliul Ştiinţific al Centrului.
 • Aprobă rapoartele Consiliului Ştiinţific.
 • Aprobă calitatea de membru al Centrului.
 • Retrage calitatea de membru al Centrului.

Art. 4 Membrii

 • Membrii fondatori ai Centrului sunt persoanele care au intrat în componenta Centrului la infiintare.
 • Membru al Centrului poate deveni orice persoana fizica cu competente profesionale şi aptitudini de cercetare in domeniul centrului, avand activitatea de baza in cadrul Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu. Persoana trebuie sa isi exprime intentia de a deveni membru al Centrului, si sa fie de acord cu toate prevederile statutului. Cererea de primire ca membru al Centrului este înaintată Directorului Centrului. Directorul va supune cererea aprobării Adunării Generale. În Adunarea Generală se va decide prin vot deschis dacă cererea este aprobată sau nu. Pentru a fi aprobată, este necesar votul favorabil a cel putin 51% din membrii Centrului.
 • Orice membru se poate transfera la cerere in alt centru sau poate renunta la calitatea de membru al Centrului in urma unei cereri scrise. Calitatea de membru poate fi retrasa numai in cazuri deosebite, prin decizia Adunării Generale prin vot secret cu  un numar de voturi egal cu 2/3 din numarul membrilor Centrului.


Art. 4 Activitatile desfasurate de CMRA

 • Cercetare avansata (fundamentala si aplicativa) în domeniul ingineriei idustriale.
 • Dezvoltare tehnologica - transferul rezultatelor cercetarii multidisciplinare din domeniulstiinte ingineresti catre agentii economici, precum si in plan social.
 • Educatie
 • Sustinerea activitatii de cercetare a studentilor de la sectiile de Masterat organizate de Universitatea Constantin Brancusi.
 • Elaborarea de monografii, cursuri si manuale destinate studentilor sau altor categorii de persoane care urmeaza programe de instruire in domeniile de activitate ale Centrului
 • Prestari servicii in domeniul de activitate
 • Consulting
 • Expertiza
 • Informare-documentare
 • Stabilirea relatiilor de colaborare cu centre similare din tara si strainatate, cu scopul integrarii activitatii Centrului in programele internationale de cercetare si transfer de cunostiinte.

Art. 5 Etapele desfasurarii unei activitati de cercetare in CMRA

 • activitate de cercetare se initiaza la propunerea oricărui membru al Centrului. Propunerea se adreseaza in scris Directorului. Directorul convoacă Adunarea Generală şi face cunoscuta propunerea de colaborare primită. Adunarea Generală avizează propunerea şi desemnează un manager propus. Managerul propus face o evaluare detaliata a oportunitatii angajarii institutiei in abordarea respectivei cercetari. Elaboreaza un proiect de cercetare si un buget estimativ de cheltuieli
 • Proiectul de cercetare si bugetul estimativ este analizat de Consiliul Stiintific, care va aproba sau nu angajarea oficiala a Centrului in activitatea respectiva. Acceptarea proiectului de cercetare propus se face de catre Consiliul Stiintific prin vot cu majoritate simpla (51% din numarul total al membrilor Consiliului Stiintific).
 • Proiectul este supus avizului Rectorului Universităţii Constantin Brâncuşi.
 • Proiectul de cercetare avizat de conducerea universităţii devine obiectul unui contract de cercetare incheiat între universitate si beneficiarul care a lansat propunerea. Valoarea contractului se stabileşte prin negociere cu beneficiarul sau prin licitatie. Negocierea este realizata de Director si managerul propus de Centru.
 • Managerul propus devine manager de proiect si are raspunderea integrala a finalizarii activitatilor care fac obiectul contractului de cercetare. Managerul de proiect are libertatea de a stabili destinatia si prioritatea cheltuielilor, in limita bugetului si in acord cu structura de buget aprobata de Consiliul Stiintific. Legalitatea fiecarei operatiuni financiare, va fi verificată de compartimentul contabilitate din Universitatea Constantin Brâncuşi.
 •  Managerul de proiect are libertatea de a fragmenta proiectul în teme de cercetare, încredintate spre rezolvare unor echipe de lucru cu experienta recunoscuta intr-un domeniu specific de activitate. Aceste echipe vor fi conduse de câte un responsabil de tema de cercetare, care poartă raspunderea finalizarii respectivei teme.
 • O tema de cercetare poate fi încredintata spre rezolvare unei echipe de cercetatori din cadrul unei alte institutii autorizate sa desfasoare activitati de cercetare, pe baza unui sub-contract sau a unei conventii de colaborare incheiate intre Centru si respectiva institutie, in conditiile prevazute de lege.

Art. 7 Dispozitii finale

 • Centrul poate avea insemne proprii si se poate transforma in persoană juridică prin Hotarare a Adunării Generale a membrilor Centrului.
 • Amendamentele la prezentul Statut pot fi propuse de oricare dintre membrii Centrului.
 • Amendamentele la prezentul Statut vor fi adoptate prin votul favorabil a cel putin doua treimi din numărul membrilor Centrului.

 

 

HOME
PREZENTARE
CRITERII STANDARDE
MEMBRI
PERFECTIONARE
INFRASTRUCTURA
STATUT
STRATEGIE
SIMPOZION
 
Copyright 2011 utgjiu.ro
Toate drepturile rezervate