Sigla UCB

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUȘI” TÂRGU JIU

CATEDRA: INGINERIE INDUSTRIALA

Centrul de Cercetare
Fiabilitatea şi durabilitatea sistemelor mecanice

 

Strategia Centrului de Cercetare

Planurile strategice ale centrului de cercetare pe termen scurt si mediu presupun dezvoltarea şi modernizarea cercetarii stiintifice desfasurate în Centru prin

 • Modernizarea managementului cercetarii stiintifice si promovarea unui marketing eficient pe piata cercetarii;
 • Initierea unor programe de cercetare in colaborare bilaterala cu universitati din strainatate si mai ales din Uniunea Europeana.
 • Incurajarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare;
 • Promovarea transferului tehnologic;
 • Elaborarea unor proiecte de cercetare/dezvoltare nationale sau internationale care sa permita obtinerea finantarii infrastructurii necesare desfasurarii activitatii centrului.
 • Imbunataţirea infrastructurii centrului prin achizitionarea unor echipamente si licente software precum si prin cresterea achizitiei fondului de carte, de publicatii periodice şi nu în ultimul rand de abonamente electronice la jurnale de prestigiu.
 • Atragerea studentilor in activitatea de cercetare si cresterea mobilitatii studentilor si a personalului academic.
 • Continuarea activităţii în cadrul Centrului a simpozionului Durabilitate şi fiabilitate
 • Obţinerea cotaţiei CNCSIS suprioare pentru revista "Durabilitate şi fiabilitate", jurnal administrat de membrii centrului.
 • Diseminarea rezultatelor obtinute de membrii centrului prin publicarea unor articole in reviste de larga circulatie internationala, a unor monografii si respectiv prin participarea la conferinte internationale importante pentru domeniile de interes stiintific vizate. Pentru a le face accesibile imediat preprinturile vor fi publicate pe pagina WEB a Universitatii Constantin Brancusi. In plus, preprinturile vor fi depozitate ca prepublicatii si in arhiva bine cunoscuta arXiv.
 • Înfiinţarea şi up-datarea periodică a unei pagini web a centrului.
 • Obtinerea recunoasterii pe plan national si international a activitatii stiintifice a Centrului.

 

 • Concordanta cu strategia de cercetare a Universitatii pe aceleasi termene

 

Unul din obiectivele strategice ale Universitatii Constantin Brancusi este acela de a dezvolta cercetarea stiinţifică în concordanta cu strategia postaderare si prioritatile definite la nivel national şi de a  amplifica şi diversifica activitatea de cercetare ştiinţifică, prin:

 • "Orientarea cercetarii stiintifice spre domeniile declarate prioritare de strategia nationala, (care sunt conforme cu prioritatile europene) si corelarea temelor propuse la un domeniu prioritar CNCSIS,
 •  Crearea unei baze de date privind infrastructura de cercetare existenta în universitate;
 •  Promovarea calitatii în cercetare prin sprijinirea colectivelor care dezvolta proiecte valorificate prin aplicare directa în spatiul economic si social si prin lucrari publicate/prezentate în reviste recunoscute international (cotate ISI) sau la conferinte internationale;
 •  Dezvoltarea si acreditarea de noi centre de cercetare, în special în facultatile înfiintate dupa 2000 si/sau atragerea de colective de cercetare din aceste facultati în proiecte interdisciplinare din centrele de cercetare deja existente;
 • Promovarea parteneriatelor de cercetare cu universitati din tara si din strainatate, pentru atragerea de finantare prin câstigarea competitiilor pentru proiecte la nivel national si european;
 •  Atragerea studentilor, cu precadere a celor din anii terminali si a masteranzilor în proiecte de cercetare finantate;
 •  Valorificarea rezultatelor cercetarii cu precadere prin publicatii stiintifice cu referenti, prin manifestari stiintifice internationale."

Obiectivele centrului nostru de cercetare sunt in deplina concordanta cu strategia de cercetare a Universitatii Constantin Brancusi. Astfel, intarirea colaborarii Centrului cu cercetatori din strainatate si implicarea studentilor in activitatea de cercetare precum si initierea unui program de vizite in/din strainatate va contribui la cresterea vizibilitatii universitatii noastre în spatiul european al cercetarii stiintifice, satisfacand in acelasi timp dezideratul de atragere a studentilor valorosi spre activitatea de cercetare. De asemenea, prin publicarea rezultatelor cercetării cu precădere în reviste cotate ISI şi în volumele unor conferinţe internaţionale de prestigiu, membriicentrului au contribuit şi vor contribui şi în viitor la creşterea prestigiului naţional şi internaţional al Universităţii Constantin Brâncuşi. În acest fel, un obiectiv major al universităţii, acela de încheiere de "parteneriate de cercetare cu universitati din tara si din strainatate, pentru atragerea de finantare prin câstigarea competitiilor pentru proiecte la nivel national si European" va fi mult mai uşor de atins.
Prestigiul national şi internaţional crescut al universităţii va spori interesul absolventilor de liceu foarte bine pregatiti pentru Universitatea Constantin Brancusi si va permite impunerea unor standarde mai ridicate la recrutarea viitorilor studenti/cercetatori sau chiar a corpului profesoral. De aici va decurge şi îndeplinirea obiectivele strategice de calitate ale universităţii.
Mai mult, o universitate atractiva din punctul de vedere al pregatirii stiintifice si profesionale (in domeniile cautate pe piata muncii) oferite studentilor sai va beneficia de mai multi studenti, mai multe fonduri si in consecinta va crea un mediu institutional favorabil si motivant, din punct de vedere material, pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica.
Implicarea, Centrului în proiecte şi programe de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi internaţionale, va contribui la imbunatatirea infrastructurii necesare ativitatii de cercetare si implicit la dezvoltarea infrastructurii universitatii. 
Un alt obiectiv al Centrului, care va avea efecte benefice in Universitatea Constantin Brancusi este cel de intarire a colaborarii Centrului de Cercetare cu celelalte centre de cercetare existente in universitate si constituirea unor echipe mixte de cercetare aplicata (formate din ingineri, matematicieni si informaticieni) care sa contribuie la realizarea unor produse valorificabile pe piata (eventual si prin implicarea unor agenti economici).
Realizarea de activităţi ştiinţifice şi de consultanţă, desfăşurarea unei susţinute activităţi de marketing cu privire la piaţa cercetării ştiinţifice, in domeniul de cercetare al Centrului, participarea la manifestări ştiinţifice în tara şi în afara ei, accentuarea şi intensificarea efortului de publicare a rezultatelor cercetarii vor contribui la dezvoltarea activitatii stiintifice in universitate. Toate aceste vor crea premisele crearii unor centre cercetare de excelenta in Universitatea Constantin Brancusi.

 • Concordanta sau subsumarea in Planurile de cercetare la nivel national sau UE

 

Reforma in invatamantul superior românesc se concentreaza, în special, pe transpunerea în practica a obiectivelor formulate prin Declaraţia de la Bologna privind crearea Spaţiului European al Învăţământului Superior, precum si pe aplicarea Convenţiei de la Lisabona (propusa în comun de catre UNESCO si Consiliul Europei în 2000) privind recunoasterea europeana a calificarilor. Declaratia de la Bologna este sustinuta si promovata de Asociatia Universitatilor Europene, de celelalte asociatii continentale sau regionale de universitati din Europa, de organismele europene.
Astfel, pentru asigurarea cooperarii si armonizarii studiilor universitare efectuate în diferite tari europene, inclusiv recunoasterea diplomelor si a calificarilor, au fost stabilite o serie de obiective generale, de repere comune, cum ar fi
- asigurarea calitatii ;
- adoptarea unui sistem bazat pe doua cicluri ;
- promovarea mobilitatii studentilor, a personalului academic si administrativ ;
- implementarea sistemului de credite ;
- recunoasterea diplomelor: adoptarea unui sistem de diplome comparabile si bine definite ;
- promovarea dimensiunii europene în învatamântul superior.
O analiza comparativa a obiectivelor enuntate mai sus si a planurilor strategice ale centrului nostru de cercetare stabileste o totala concordanta intre acestea.
Intr-adevar, politica de dezvoltare viitoare a Centrului presupune, printre altele, elaborarea unei oferte de cursuri optionale si facultative (avansate), in domeniul de cercetare al Centrului, destinate studentilor Universitatii Constantin Brancusi, lucru ce va contribui la asigurarea calitatii studiilor universitare (in special pentru ciclul al doilea) si la cresterea ofertei educationale.
Promovarea mobilitatii personalului academic reprezinta unul din obiectivele pe termen scurt, dar şi pe termen mediu şi lung ale centrului in care majoritatea membrilor centrului nostru sunt să fie implicati.
Aceste schimburi vor favoriza pe de o parte intarirea relatiilor de colaborare cu cercetatori straini iar pe de alta parte "alinierea" continutului cursurilor si a metodelor de predare la cerintele europene si vor accentua interesul pentru cercetarea stiintifica a studentilor cu rezultate deosebite.
In acest mod se va asigura transparenta si comparabilitatea studiilor absolvite în universitatile românesti, în raport cu cele oferite de statele membre ale Uniunii Europene iar recunosterea diplomelor va fi o consecinta fireasca.
Integrarea rezultatelor cercetarii Centrului in circuitul stiintific international (si in particular european) vor contribui de asemenea la promovarea dimensiunii europene a invatamantului si cercetarii din Universitatea Constantin Brancusi.
Intensificarea cercetarii interdisciplinare corespunde nevoilor actuale ale pietei cercetarii stiintifice.
De asemenea elaborarea (si obtinerea finantarii) de proiecte de cercetare-dezvoltare finantate din fonduri europene va favoriza atragerea in tara a unor surse de venit care vor contribui la dezvoltarea activitatii de invatare/cercetare in Universitatea Constantin Brancusi si implicit a celei din tara noastra.

 

 

 

HOME
PREZENTARE
CRITERII STANDARDE
MEMBRI
PERFECTIONARE
INFRASTRUCTURA
STATUT
STRATEGIE
SIMPOZION
 
Copyright 2011 utgjiu.ro
Toate drepturile rezervate