Departamentul pentru învăţământ la distanţă și formare continuă

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu-Jiu

Prezentare generală

 1. Suport
 2. Cadru organizatoric
 3. Regulament de organizare si functionare a D.I.D. ... descarca fisier PDF ...
 4. Plan strategic 2009-2012 ... descarca fisier PDF ...
 5. Plan operational ... descarca fisier PDF ...
 6. Proceduri managementul calităţii

SUPORT

DEPARTAMENTUL PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ ( D.I.D.) din Universitatea ,,Constantin Brancuşi, din Tg-Jiu a fost înfiinţat oficial prin Art. 4 din Hotărîrea Biroului de Senat al U.C.B. nr.139 din data de 27.04.2009, ca urmare a reorganizării celor două Departamente I.D. din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice.

Învăţământul la distanţă în Universitatea "Constantin Brancuşi" din Tg-Jiu este organizat în temeiul art. 107 din Constituţia Romaniei şi pe baza:

 1. Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată în 1999, cu modificările şi completările ulterioare
 2. Hotărârii Guvernului nr.1011/8.10.2001, privind organizarea şi funcţionarea învăţământului la distanţă şi a învăţământului cu frecvenţă redusă în instituţiile de învăţământ superior
 3. Hotărârii Guvernului nr.1175/06.09.2006, privind organizarea studiilor universitare de licentă şi aprobarea listei domeniilor şi specializărilor din cadrul acestora
 4. Legii nr. 88/1993, privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoasterea diplomelor, republicată
 5. Reglementărilor Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
 6. Ghidului ARACIS, partea a-V-a , privind evaluarea internă a programelor de studii oferite prin învăţământ la distanţă
 7. Hotărârilor Senatului Universităţii "Constantin Brancuşi" din Tg-Jiu
 8. Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă și Formare Continuă, aprobat de Senatul Universităţii "Constantin Brancuşi" din Tg-Jiu la data de 10.09.2009

Misiunea Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă este să realizeze coordonarea tuturor activităţilor de Învăţământ la Distanţă (I.D.) din universitate, pentru asigurarea unui standard pedagogic de calitate şi să sprijine furnizarea programelor de instruire valoroase din punct de vedere ştiintific şi metodologic. In acest sens, D.I.D. colaborează cu facultăţile, departamentele şi compartimentele Universităţii "Constantin Brancuşi" din Tg-Jiu.

Sus

Cadru organizatoric

Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă și Formare Continuă(D.I.DF.C.) ca structură instituţională specializată este subordonată direct Rectorului şi respectiv Senatului Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Tg-Jiu. Rectorul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Tg-Jiu, coordonează şi controlează activitatea Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă. Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă din cadrul U.C.B. Tg-Jiu este condus de un consiliu prezidat de un director şi se organizează şi funcţionează pe baza Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea D.I.D., aprobat de Senatul U.C.B.
În cadrul Universităţii "Constantin Brâncuşi" din Tg-Jiu sunt înfiinţate Centre de Studii, care oferă studenţilor de la mai multe specializări, asistenţă şi consiliere educaţională specifică învăţămîntulului la distanţă.

Consiliul Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă este format din:

 1. Directorul Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă și Formare Continuă, ales de Senatul U.C.B. şi numit prin decizie de către Rector
 2. Directorii Centrelor de Studii pentru Învăţămînt la Distanţă din cadrul facultăţilor, care se propun şi se aleg în cadrul consiliilor acestora
 3. Un responsabil al unui program de studiu din sistemul învăţămîntului la distanţă, desemnat de Biroul de Senat al U.C.B.
 4. Un coordonator de disciplină numit de Biroul de Senat al U.C.B., care va îndeplini funcţia de secretar al Consiliului

Hotărîrile Consiliului Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă și Formare Continuă se iau cu votul a jumatate plus unu din membrii acestuia şi au putere executorie pentru întreaga activitate D.I.D.
Departamentul pentru Învăţămînt la Distanţă întocmeşte statele de funcţii adecvate programelor de studii dedicate învăţămîntului la distanţă, pe baza propunerilor consiliilor facultăţilor şi a directorilor Centrelor de Studii, care sunt aprobate de Senatul U.C.B.
Personalul didactic în sistem I.D. este compus din coordonatorii de curs şi tutori din sistemul instrucţional. Coordonatorii de curs sunt titulari în învăţământul superior, autori ai suporturilor de curs şi coordonatori ai materialelor auxiliare curriculare. Tutorii sunt titulari în învăţământul superior (titularii de curs, asistenţii acestora), recomandaţi de Catedrele din care fac parte şi desemnaţi de Consiliul Departamentului I.D. pentru a desfăşura activităţi instrucţionale de consiliere, îndrumare şi verificare a cunoştinţelor unui grup de studenţi înscrişi în programul de învăţământ la distanţă. Un tutore consiliază o grupă de studenţi. În cadrul D.I.D., se poate angaja personal didactic sau nedidactic, potrivit Regulamentelor U.C.B.

Cursurile organizate sub forma învăţământului la distanţă sunt finanţate de participanţi. Numărul de locuri şi taxa de şcolarizare sunt stabilite la propunerea consiliilor facultăţilor şi aprobate de Consiliul D.I.D. şi de Senatul U.C.B., în aşa fel încât cheltuielile destinate derulării activităţilor de învăţământ la distanţă să fie acoperite din veniturile realizate (taxele de şcolarizare, donaţii, sponsorizări).
Admiterea la programele universitare în sistem de învăţământ la distanţă se face în baza criteriilor generale de admitere stabilite de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi a criteriilor specifice stabilite de Senatul U.C.B. Admiterea la programele universitare în sistem de învăţământ la distanţă este identică din punctul de vedere al criteriilor cu admiterea la forma de învăţământ superior de zi corespunzătoare. Candidaţii declaraţi admişi vor fi înscrişi ca studenţi ai facultăţtii respective din cadrul Universităţii "Constantin Brancuşi" din Tg-Jiu.
Studenţii înscrişi la forma I.D. din Universitatea "Constantin Brancuşi" din Tg-Jiu sunt obligaţi să încheie un contract de şcolarizare cu U.C.B., prin intermediul D.I.D, în care se specifică drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor. Contractul anual de studiu reglementează parcurgerea planurilor anuale de învăţămînt in sistemul de credite tansferabile, relevînd echivalenţa cu forma de învăţămînt de zi.
Pentru fiecare program de studiu, planul de învăţămînt oferit prin programele de învaţământ la distanţă este corespunzător celui de la forma de învaţământ superior de zi, respectând standardele A.R.A.C.I.S.
Pentru programele de studii I.D., forma de verificare finală, precum şi numărul de credite aferent disciplinelor, prin sistemul de credite tranferabile este aceleaşi ca şi în cazul formei de învăţământ la zi.
Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă din U.C.B. din Tg-Jiu utilizează tehnologii specifice pentru pregătirea studenţilor I.D., în care sunt incluse: suporturi de curs scris, CD-uri, DVD-uri, culegeri tematice şi materiale/tehnologii, care să permită autoinstruirea şi autoevaluarea. Sistemele de comunicare cu studentul I.D. implică folosirea Internet-ului, atribuirea unor conturi individuale fiecărui student I.D., asigurarea sistemului tutorial, respectiv a tutoratului individual la sediul U.C.B. şi utilizarea altor mijloace specifice IT.
Diplomele şi certificatele de studii sunt eliberate de către Universitatea "Constantin Brancuşi" din Tg-Jiu, în conformitate cu Regulamentul actelor de studii, absolvenţilor care au parcurs programul de studiu în sistemul de învaţămînt la distanţă.
Normarea şi salarizarea activităţilor didactice din cadrul D.I.D.F.C. se efectuează potrivit procedurilor stabilite de Senatul U.C.B., în funcţie de veniturile disponibile.

Echipa managerială a Departamentului pentru Învăţămînt la Distanţă și Formare Continuă:

 1. Ş.l. univ. dr. Popa Roxana-Gabriela – director Departamentul pentru Învăţământ la Distanţăși Formare Continuă
 2. Lector. univ. dr. Buşan Gabriela - director Centru de Studii – Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor
 3. Lector univ. dr. Peptan Rodica - director Centru de Studii – Facultatea de Administrație Publică și Studii Politice Comparate
 4. Lector univ. dr. Ciurlau Loredana – responsabil program de studiu
 5. Asistent univ. drd. Bobaru Daniela – responsabil program de studiu ( secretar al Consiliului D.I.D.F.C.)

Sus

Proceduri managementul calităţii

 1. Actualizarea periodica a materialelor de studiu ID: PL-67 descarca fisier PL - 01
 2. Monitorizarea planurilor de invatamant ID: PL-60 descarca fisier PL - 02
 3. Perfectionarea intregului personal implicat in programele ID: PL-62 descarca fisier PL - 03
 4. Monitorizarea sistemului tutorial si de comunicatie bidirectionala la nivelul DID: PL-61 descarca fisier PL - 04
 5. Evaluarea periodica a performantelor coordonatorilor de disciplina si tutorilor de catre studenti la nivelul DID: PL-69 descarca fisier PL - 69
 6. Distribuirea resurselor de invatamant ID catre studenti descarca fisier PL - 06
 7. Regulament privind responsabilitatile Universitatii "Constantin Brancuşi" din Tg-Jiu privind invatarea pe tot parcursul vietii descarca fisier

Sus


Design downloaded from Zeroweb.org: Free website templates, layouts, and tools.