D.P.P.P.D. este o structură academică distinctă de profesionalizare în cariera didactică şi de cercetare ştiinţifică în domeniu.

Adresa:
Strada Griviţei, Nr.1,
Târgu-Jiu, Gorj, România
Director:
LECT.UNIV.DR NOVAC CLAUDIU CHIRIAC
Tel: +40-253-223188
Fax: +40-253-223188
e-mail: dppd@utgjiu.ro
Secretară
Ing. Oana GROZA
Tel: +40-253-223188
Fax: +40-253-223188
e-mail: dppd@utgjiu.ro
Website:

https://dppd.utgjiu.ro/

În cadrul D.P.P.P.D. se realizează pregătirea studenţilor şi a absolvenţilor învăţământului superior cu diplomă de licenţă, care optează pentru profesia de cadru didactic, precum şi formarea continuă şi perfecţionarea pregătirii de specialitate, psihopedagogică şi didactico-metodică a profesorilor din învăţământul primar, preprimar, gimnazial, liceal şi postliceal.
D.P.P.P.D. se individualizează ca structură instituţională distinctă a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Tg-Jiu prin:
a. misiune, statut, atribuţii si obiective specifice;
b. plan de învăţământ propriu, unitar la nivel naţional, aprobat de Ministerul Educaţiei, Cercetării si Inovării, potrivit unui curriculum specific, definit pe două niveluri;
c. studenţi proprii, înscrişi la programele de pregătire psihopedagogică, la celelalte programe de studii organizate de către DPPPD, conform cerinţelor nivelelor I si II, necesare obţinerii creditelor pentru certificare în profesia didactică;
d. structuri profesional ştiinţifice si administrative interne, adecvate nevoilor de funcţionare optimă;
e. organizare si conducere proprie, prin biroul Consiliului DPPPD si director;
f. servicii proprii de secretariat, evidenţă informatizată a activităţii si elaborarea distinctă a documentelor finale de certificare pentru profesia didactică.
Misiunea D.P.P.P.D. este profesionalizarea în cariera didactică, formarea iniţială, formarea continuă şi perfecţionarea personalului didactic din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, postliceal şi superior.

Certificarea pentru profesia didactică se obţine la două niveluri:
a) nivelul I (iniţial), corespunzător ciclului de licenţă, cu acumularea a minim 30 credite transferabile si cu acordarea dreptului de a ocupa posturi didactice în învăţământul preuniversitar obligatoriu;
b) nivelul II (de aprofundare), după obţinerea a 30 credite din nivelul I, după licenţă, cu condiţia absolvirii masterului în domeniul diplomei de licenţă si a acumulării a 60 de credite finale, având dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal, superior;
În cazul studiilor de licenţă cu dublă specializare (Facultatea de litere), numărul minim de credite este 35 pentru nivelul I, prin adăugarea pregătirii didactice de la cea de-a doua specializare, dar care nu se acumulează şi la nivelul II.