HOTĂRÂREA NR. 10
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 12.03.2021
H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propune spre validare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul Rectorului privind starea Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în anul 2020.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Raportul privind activitatea de cercetare științifică în semestrul I al anului universitar 2020-2021.

Art.3. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de venituri și cheltuieli al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, previzionat pentru anul 2021, în conformitate cu adresa Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 1587/03.03.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul UCBECOTECH, cod SMIS 105628, pentru anul 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1349/24.02.2021.

Art.5. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1611/03.03.2021, următoarele:

 1. Repartizarea fondului de burse pe semestrul II al anului universitar 2020-2021;
 2. Contribuția din venituri proprii ale facultăților la fondul de burse: 5%;
 3. Grila de punctaj pentru acordarea burselor sociale pe semestrul II al anului universitar 2020-2021;
 4. Cuantumul burselor pe semestrul II al anului universitar 2020-2021:
  • Bursa performanță științifică: 1100 lei
  • Bursa merit: 800 lei
  • Bursa specială: 400 lei
  • Bursa pentru stagii de studii (mobilități): 600 lei
  • Bursa socială: 600 lei
  • Bursa socială ocazională: 600 lei
  • Bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor: 300 lei.

Art.6. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1824/12.03.2021, după cum urmează:

– Conf. univ. dr. Alin Gheorghe Gavrilescu – preşedinte;
– Conf. univ. dr. Ina Raluca Tomescu – președinte supleant;
– Lect. univ. dr. Flavius Cristian Mărcău – secretar;
– Asist. univ. Mihai Raul Secula – secretar supleant;
– Conf. univ. dr. Elena Giorgiana Simionescu – membru;
– Conf. univ. dr. Octavia Maria Cilibiu – membru;
– Lect. univ. dr. Adina Maria Paicu – membru;
– Lect. univ. dr. Alina Georgiana Holt – membru;
– Lect. univ. dr. Elena Paliță – membru;
– Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – membru;
– Asist. univ. dr. Iulia Giurea – membru;
– Conf. univ. dr. Laura Magdalena Trocan – membru supleant;
– Conf. univ. dr. Rodica Peptan – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Viorica Mihaela Frîntu – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Olivia Roxana Alecsoiu – membru supleant;
– Asist. univ. Georgiana Cimpu – membru supleant.

Art.7. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Inginerie, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1830/12.03.2021, după cum urmează:

– Conf. univ. dr. ing. Cristinel Popescu – președinte;
– Prof. univ. dr. ing. Luminița Georgeta Popescu – secretar;
– Prof. univ. dr. ing. Cristinel Racoceanu – membru;
– Conf. univ. dr. ing. Florin Grofu – membru;
– Conf. univ. dr. ing. Roxana Gabriela Popa – membru;
– Lect. univ. dr. Nicoleta Maria Mihuț – membru;
– Ș.l. dr. ing. Adriana Tudorache – membru;
– Conf. univ. dr. ing. Ilie Borcoși – membru supleant;
– Conf. univ. dr. ing. Minodora Maria Pasăre – membru supleant;
– Ș.l. dr. ing. Gheorghe Gîlcă – secretar supleant;
– Lect. univ. dr. Irina Ramona Pecingină – membru supleant;
– Ș.l. dr. Adina Milena Tătar – membru supleant;
– Ș.l. dr. ing. Emil Cătălin Șchiopu – membru supleant;
– Ș.l. dr. ing. Lucica Anghelescu – membru supleant.

Art.8. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe Economice, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1836/12.03.2021, după cum urmează:

– Prof. univ. dr. Dumitru-Dorel Chirițescu – președinte;
– Lect. univ. dr. Carina Elena Stegăroiu – secretar;
– Prof. univ. dr. Cecilia Irina Răbonţu – membru;
– Conf. univ. dr. Constanţa Enea – membru;
– Conf. univ. dr. Genu Alexandru Căruntu – membru;
– Conf. univ. dr. Nicolae Ecobici – membru;
– Conf. univ. dr. Daniela Emanuela Dănăcică – membru;
– Prof. univ. dr. Adina-Claudia Neamțu – președinte supleant;
– Lect. univ. dr. Aurelian-Ionuț Ceaușescu – secretar supleant;
– Conf. univ. dr. Maria Văduva – membru supleant;
– Conf. univ. dr. Aniela Bălăcescu – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Gabriela Buşan – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Irina Elena Chirtoc – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Loredana Ciurlău – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Maria-Felicia Chirculescu – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Maria Mirabela Florea Ianc – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Paul-Bogdan Zamfir – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Lorena Duduială-Popescu – membru supleant;
– Lect. univ. dr. Mariana-Claudia Mungiu-Pupăzan – membru supleant.

Art.9. Se amână reavizarea componenței comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale.

Art.10. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența comisiei tehnice de admitere pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1821/12.03.2021, după cum urmează:

– Lect. univ. dr. Novac Claudiu Chiriac – președinte;
– Lect. univ. dr. Sorin-Avram Vîrtop – membru;
– Lect. univ. dr. Iulian Pînișoară – membru;
– Asist. univ. dr. Raluca Gabriela Loga – membru;
– Lect. univ. dr. Rodica Piscupu Dobrescu – secretar;
– Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu – secretar supleant.

Art.11. Se reavizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu componența Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de admitere în anul universitar 2021-2022, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1833/12.03.2021, după cum urmează:

– Lect. univ. dr. Mihaela-Georgiana Manasia – Facultatea de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică;
– Prof. univ. dr. ing. Gabriel-Cătălin Iancu – Facultatea de Inginerie;
– Prof. univ. dr. Ion-Lucian Medar – Facultatea de Științe Economice;
– Conf. univ. dr. Oana-Maria Păstae – Facultatea de Științe Medicale și Comportamentale;
– Prof. univ. dr. Amalia-Venera Todoruț – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Art.12. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea Statului de funcții de personal didactic auxiliar și nedidactic, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 1728/09.03.2021.

Art.13. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu scoaterea la concurs în semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021 a postului vacant de cercetător științific, poziția 5, din Statul de funcții de personal de cercetare al Institutului de Cercetare a Calității Societății, domeniul Știința și ingineria mediului, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1804/11.03.2021.

Art.14. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu rezultatul concursului de ocupare a postului de administrator financiar II (S) la Compartimentul Financiar-Contabil din cadrul Direcției Generale Administrative, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 1802/11.03.2021.

Art.15. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu referatul privind transformarea postului de documentarist debutant (M), ocupat de domnul Țimpea Iulian Alin, în documentarist II (S), în vederea promovării pe un grad de nivel superior, înregistrat cu nr. 1827/12.03.2021.

Art.16. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu modificarea echipei de implementare, în conformitate cu cererea privind evaluarea dosarelor persoanelor propuse pentru a face parte din echipa de proiect cu titlul ”Primul pas către o carieră de succes”, POCU/626/6/13/133105, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 1600/03.03.2021.

Art.17. Se aprobă, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 1857/12.03.2021, directorii de proiect desemnați pentru depunerea și implementarea proiectelor în cadrul Competiției FDI-2021, după cum urmează:

 • Domeniul 1: creşterea echităţii sociale, în vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior, corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii (inclusiv cele privitoare la consilierea și orientarea în carieră) – prof. univ. dr. Gabriela Dobrotă;
 • Domeniul 2: internaționalizarea învățământului superior din România – prof. univ. dr. ing. Liviu Marius Cîrțînă;
 • Domeniul 3: asigurarea funcționării în bune condiții a grădinilor botanice universitare, a stațiunilor didactice, a bazelor de practică și a altor infrastructuri de susținere a activităților didactice, similare bazelor de practică, din cadrul universităţilor, folosite pentru instruirea studenților – prof. univ. dr. Daniela Cîrțînă;
 • Domeniul 4: susținerea activităților societăților antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul universităţilor – conf. univ. dr. Cornelia Tomescu Dumitrescu;
 • Domeniul 5: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice – prof. univ. dr. Amalia Venera Todoruț;
 • Domeniul 6: susținerea cercetării de excelență din universități – ș.l. dr. Adina Milena Tătar.

Art.18. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2020-2021, pentru studenta Dumitrașcu Maria-Bianca, programul de studii universitare de licență Asistență Medicală Generală, anul I, cu 25%, în conformitate cu solicitarea Facultății de Științe Medicale și Comportamentale, înregistrată cu nr. 1759/10.03.2021.

Art.19. Se aprobă solicitarea înregistrată cu nr. 1763/10.03.2021, privind realizarea unui gol de casă până la deblocarea soldului existent la 31.12.2020, pentru proiectul UCBECOTECH, cod SMIS 105628.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC