HOTĂRÂREA NR. 48
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 13.10.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se aprobă utilizarea sumei de 694.752 lei din excedentul anului 2020 pentru lucrări de reabilitare imobile contractate și în curs de finalizare, dotări și reabilitări cămine-cantine, în conformitate cu solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 7053/07.10.2021.

Art.2. Se aprobă utilizarea sumei de 595.628 lei din excedentul anului 2020 pentru cheltuielile curente aferente proiectelor în derulare, în conformitate cu solicitarea Direcției Generale Administrative, înregistrată cu nr. 7152/11.10.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu cererea privind propunerile de ocupare a posturilor disponibile din cadrul proiectului cu titlul „MISS-Măsuri Integrate de Sprijinire a Studenților (UCB)”, cod SMIS 132975, Anexa 2 din Metodologia privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, înregistrată cu nr. 7225/13.10.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC