HOTĂRÂREA NR. 53
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
al Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu,
întrunit în ședința din 26.10.2021

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1. Se avizează și se propun spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7601/25.10.2021, următoarele:

 • Repartizarea fondului de burse pe semestrul I al anului universitar 2021-2022;
 • Contribuția din venituri proprii ale facultăților la fondul de burse: 5%;
 • Grila de punctaj pentru acordarea burselor sociale pe semestrul I al anului universitar 2021-2022;
 • Cuantumul burselor pe semestrul I al anului universitar 2021-2022:
  • Bursa performanță științifică: 1100 lei
  • Bursa merit: 800 lei
  • Bursa specială: 400 lei
  • Bursa pentru stagii de studii (mobilități): 600 lei
  • Bursa socială: 600 lei
  • Bursa socială ocazională: 600 lei
  • Bursa de sprijin financiar pentru continuarea studiilor: 300 lei.

Art.2. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu reducerea taxei de şcolarizare aferentă anului universitar 2021-2022, pentru studenții din cadrul Facultății de Științe Economice, în conformitate cu solicitarea înregistrată cu nr. 7551/22.10.2021.

Art.3. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Conferința științifică CONFERENG 2021, în conformitate cu adresa Facultății de Inginerie, înregistrată cu nr. 7620/26.10.2021.

Art.4. Se avizează și se propune spre aprobare Senatului Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu actualizarea Programului Anual al Achizițiilor Publice pentru proiectul cu titlul UCBECOTECH, cod SMIS 105628, pentru anul 2021, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7571/25.10.2021.

Art.5. Se aprobă numărul de zile lucrătoare de concediu de odihnă în anul universitar 2021-2022, pentru cadrele didactice titulare din cadrul Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu, în conformitate cu adresa Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, înregistrată cu nr. 7385/19.10.2021.

Art.6. Se aprobă grupul de lucru responsabil cu evaluarea cadrelor didactice de către studenți la programul de studii universitare de licență Drept ID, din cadrul Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, în conformitate cu adresa înregistrată cu nr. 7556/22.10.2021, după cum urmează:

– Lect. univ. dr. Ana Daniela Bobaru – director Centrul ID;
– Conf. univ. dr. Maria Camelia Dicu – Responsabil Asigurarea Calității la nivelul FSEDAP;
– Popescu Maria Alexandra – student anul II, Drept ID.

Art.7. Se aprobă solicitarea Facultății de Științe ale Educației, Drept și Administrație Publică, înregistrată cu nr. 7553/22.10.2021, privind aplicarea chestionarelor  de evaluare a performanțelor coordonatorilor și tutorilor de discipline, pentru semestrul al II-lea al anului universitar 2020-2021, în perioada 01-15.11.2021.

 

Rector,

Prof. univ. dr. Vasile Sorin PUREC