2016 & 2017

 1. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de masterat
 2. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si a posturilor de cercetare vacante in UCB
 3. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de licență
 4. R 63 Regulament Admitere programe de conversie profesionala
 5. Grila de evaluarea a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2017-2018
 6. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 07.09.2017
 7. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic 07.09.2017
 8. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului de director general administrativ din cadrul UCB 07.09.2017
 9. Metodologie privind evaluarea programelor de studii din cadrul UCB 07.09.2017
 10. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 11. Codul de asigurare a calității
 12. Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 13. Procedura de lucru Achiziția directă de produse, servicii si lucrări
 14. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din preuniversitar-14.07.2017
 15. Regulament pentru intocmirea statelor de functii ale personalului didactic din UCB-14.07.2017
 16. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic-30.06.2017
 17. Regulament de organizare si functionare a procesului de invatament pe baza sistemului de credite transferabile
 18. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
 19. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017-2018
 20. Regulament privind controlul activității Rectorului și a Consiliului de Administrație
 21. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2017
 22. R 35 Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare stiintifica
 23. METODOLOGIA de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2017-2018
 24. REGULAMENTUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI ,,VOLUNTARIAT IN UNIVERSITATE”
 25. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 26. Procedura de finalizare a studiilor la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la Facultatea de Științe Economice
 27. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA ȘI MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
 28. Regulament privind mobilitatile in cadrul programului ERASMUS+
 29. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB
 30. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau fac parte din structurile si organismele de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (Text rezultat prin preluarea propunerilor membrilor comunității academice)
 31. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 32. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor ce exercită funcții executive unipersonale ocupate prin concurs sau numite la propunerea unei persoane în baza hotărârii Senatului Universității
 33. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii psihopedagogice pentru certificarea in profesia didactica
 34. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii universitare de licenta Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
 35. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2017-2018
 36. Regulament privind organizarea și desfășurarea exmenelor de finalizare a studiilor
 37. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 38. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 39. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 40. Procedura privind gestionarea dosarelor profesionale pentru personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar si nedidactic
 41. Metodologie de organizare si desfasurare a concursului de admitere la DPPD pentru anul universitar 2016-2017, modificata 10.12.2016
 42. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in  invatamant si/sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
 43. Metodologie pentru evaluarea  programelor de studii din cadrul Universitatatii Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 44. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu 11 noiembrie 2016
 45. Metodologie privind reorganizarea structurii de personal didactic auxiliar si nedidactic din Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
 46. Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice 2016-2017
 47. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
 48. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Formare Continuă
 49. Procedura privind valorificarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți
 50. Regulament de acordarea burselor, a altor forme de sprijin material și a facilitatilor acordate studentilor Universitatii „Consantin Brancusi”
 51. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
 52. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 53. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul UCB 2016-2017
 54. Procedura privind constituirea normelor de baza valabila pe anul univ 2016-2017
 55. Procedura privind modul de stabilire si de recuperare a cheltuileilor neeligibile pe proiecte finantate din fonduri structurale
 56. Regulament privind cazarea, organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti
 57. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2016-2017
 58. Regulament privind acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu
 59. Regulament de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
 60. Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National „Tabere Studentesti” 2016
 61. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
 62. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 63. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 64. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 65. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin  Brâncuși” din Târgu Jiu pentru anul 2016
 66. Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor  deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare  stiintifica
 67. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 68. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la  studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar  2016-2017
 69. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2016-2017
 70. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului  de admitere la studiile tertiare nonuniversitare in anul scolar 2016-2017
 71. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor
 72. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in UCB
 73. Regulament de Organizare si Functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 74. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului ERASMUS +din cadrul Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 75. Regulament privind alegerea reprezentanilor studenilor in structurile de conducere ale UCB
 76. Regulament de organizare si functionare a Institutului de   Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 77. Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 78. Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UCB
 79. Regulament cadru de organizare si functionare a Casei studentilor UCB
 80. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
 81. Metodologia privind desfasurarea asistentelor la activitatile didactice
 82. Regulament de desfasurare a programului Voluntariat in universitate
 83. Procedura de acordare de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat
 84. Metodologia privind initierea si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale in UCB
 85. Regulamentul privind finantarea contractelor/proiectelor de cercetare si a proiectelor institutionale/educationale
 86. Metodologia privind normarea si salarizarea activitatilor didactice si administrative desfasurate in cadrul programelor de studii in forma invatamantului la distanta la nivelul UCB
 87. Regulament privind functionarea Comisiei de etica si sanctionarea abaterilor de la normele etice de conduita
 88. Regulamentul privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale UCB din Tg-Jiu
 89. Metodologie de acordare a titlului Doctor Honorius Causa
 90. Delegarea competentelor si limitele responsabilitatiilor delegate
 91. Intocmirea regulamentelor/procedurilor
 92. Regulament privind evaluarea mediului de invatare
 93. Metodologie de organizare si desfasurare a selectiei expertilor pe termen lung in cadrul POSDRU
 94. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial
 95. Regulament privind efectuarea cheltuielilor necesare organizarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante

Arhivă 2015

 1. Grila de evaluare a rezultatelor cercetariii stiintifice pentru anul universitar 2015-2016
 2. Regulament privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice
 3. Procedura privind inchirierea bunurilor imobile disponibile temporar la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 4. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru pentru anul scolar 2015-2016
 5. Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului pentru invatamant preuniversitar „Constantin Radulescu-Motru”
 6. Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 7. Metodologie de intocmire a Bugetului de venituri si cheltuieli al UCB 2015
 8. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 9. Reg. de organizare si desfasurare a admiterii 2015-2016
 10. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 11. Regulament privind privind functionarea Comisiei de Etica si sanctionarea abaterilor de la normelor etice de conduita
 12. Grila de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 13. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul universitatii in anul universitar 2014/2015
 14. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare
 15. Regulament de organizare si functionare a Institutului de Politicii de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 16. Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2014-2015
 17. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru
 18. Regulamentul privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 19. Regulament privind mobilitatile in cadrul Programului Erasmus
 20. Metodologia de finantare a componentelor UCB pentru anul 2014
 21. Regulament de organizare si functionare a UCB
 22. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in cadrul UCB 2014
 23. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii 2014-2015 dupa OMEN 5734_2013