2018

  1. Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  2. Regulament de organizare si functionare a Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu
  3. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în anul universitar 2018-2019
  4. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
  5. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2018-2019
  6. Metodologia de finantare a Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu pentru anul 2018
  7. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic
  8. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  9. Regulament privind funcționarea Comisiei de etică a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  10. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2018-2019
  11. Procedura de lucru Conturi de regularizare și conturi asimilate
  12. Procedura de lucru Angajarea lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor
  13. Procedura de lucru Coordonarea parcului auto urmărirea și înregistrarea consumului de carburanți
  14. Procedura de lucru Înregistrarea în contabilitate a donațiilor și sponsorizărilor
  15. Procedura de lucru Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv
  16. Procedura de lucru Urmărirea şi recuperarea debitelor restante către Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  17. Procedura operațională Întocmirea bilanțului și contului de execuție bugetară
  18. Procedura operațională Organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv propriu
  19. Procedura operațională Circuitul documentelor financiar contabile
  20. Metodologie privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  21. Procedura operațională Întocmirea balanței de verificare
  22. Procedura operațională Întocmirea registrelor de contabilitate
  23. Regulament de organizare și fucționare a Editurii Academica Brâncuși și Metodologia privind editarea tipărirea și valorificarea cărților în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  24. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Tehnice Investiții și Achiziții Publice
  25. Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Social Patrimoniu și Administrație
  26. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Economice
  27. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2018-2019 26.04.2018
  28. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  29. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti
  30. Metodologie privind organizarea si desfasurarea admiterii la programele de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 2018-2019 la Facultatea de Stiinte Tehnice Medicale si Comportamentale
  31. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 2018-2019 la Facultatea de Științe Economice
  32. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe ale Educației Drept și Administrație Publică
  33. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Management Proiecte a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  34. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018
  35. Metodologia de finanțare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu pentru anul 2018
  36. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2018-2019
  37. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Asigurarea Calității
  38. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018

Arhiva 2016 & 2017

 1. Metodologie privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în UCB
 2. Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 3. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe Tehnice Medicale și Comportamentale
 4. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare
 5. Regulament de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS+ din cadrul Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare
 6. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
 7. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe Economice
 8. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
 9. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Administrative
 10. Metodologie privind sancționarea personalului cu performanțe profesionale slabe
 11. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 12. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan și a funcției de director de structură departamentală în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
 13. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe ale Educației Drept și Administrație Publică
 14. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018
 15. Procedura de lucru referitoare la achiziția de produse, servicii, lucrări prin licitație deschisă
 16. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Cercetare-Dezvoltare
 17. Regulament de Organizare și Funcționare a Compartimentului de promovare și relații publice
 18. Regulament de oragnizare și funcționare a Institutului de Politici Publice Administrație și Științele Educației
 19. Regulament de organizare și funcționare a Departamentrului pentru Asigurarea Calității
 20. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 21. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in invatamant si sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
 22. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 23. Regulament de organizare și funcționare a Colegiului Universității Constantin Brâncuși
 24. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
 25. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB 29.09.2017
 26. Regulament de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala si a programelor de perfectionare 29.09.2017
 27. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017_2018 29.09.2017
 28. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de masterat
 29. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si a posturilor de cercetare vacante in UCB
 30. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de licență
 31. R 63 Regulament Admitere programe de conversie profesionala
 32. Grila de evaluarea a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2017-2018
 33. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 07.09.2017
 34. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic 07.09.2017
 35. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului de director general administrativ din cadrul UCB 07.09.2017
 36. Metodologie privind evaluarea programelor de studii din cadrul UCB 07.09.2017
 37. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 38. Codul de asigurare a calității
 39. Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 40. Procedura de lucru Achiziția directă de produse, servicii si lucrări
 41. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din preuniversitar-14.07.2017
 42. Regulament pentru intocmirea statelor de functii ale personalului didactic din UCB-14.07.2017
 43. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic-30.06.2017
 44. Regulament de organizare si functionare a procesului de invatament pe baza sistemului de credite transferabile
 45. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
 46. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017-2018
 47. Regulament privind controlul activității Rectorului și a Consiliului de Administrație
 48. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2017
 49. R 35 Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare stiintifica
 50. METODOLOGIA de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2017-2018
 51. REGULAMENTUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI ,,VOLUNTARIAT IN UNIVERSITATE”
 52. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 53. Procedura de finalizare a studiilor la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la Facultatea de Științe Economice
 54. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA ȘI MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
 55. Regulament privind mobilitatile in cadrul programului ERASMUS+
 56. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB
 57. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau fac parte din structurile si organismele de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (Text rezultat prin preluarea propunerilor membrilor comunității academice)
 58. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 59. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor ce exercită funcții executive unipersonale ocupate prin concurs sau numite la propunerea unei persoane în baza hotărârii Senatului Universității
 60. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii psihopedagogice pentru certificarea in profesia didactica
 61. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii universitare de licenta Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
 62. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2017-2018
 63. Regulament privind organizarea și desfășurarea exmenelor de finalizare a studiilor
 64. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 65. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 66. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 67. Procedura privind gestionarea dosarelor profesionale pentru personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar si nedidactic
 68. Metodologie de organizare si desfasurare a concursului de admitere la DPPD pentru anul universitar 2016-2017, modificata 10.12.2016
 69. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in  invatamant si/sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
 70. Metodologie pentru evaluarea  programelor de studii din cadrul Universitatatii Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 71. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu 11 noiembrie 2016
 72. Metodologie privind reorganizarea structurii de personal didactic auxiliar si nedidactic din Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
 73. Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice 2016-2017
 74. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
 75. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Formare Continuă
 76. Procedura privind valorificarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți
 77. Regulament de acordarea burselor, a altor forme de sprijin material și a facilitatilor acordate studentilor Universitatii „Consantin Brancusi”
 78. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
 79. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 80. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul UCB 2016-2017
 81. Procedura privind constituirea normelor de baza valabila pe anul univ 2016-2017
 82. Procedura privind modul de stabilire si de recuperare a cheltuileilor neeligibile pe proiecte finantate din fonduri structurale
 83. Regulament privind cazarea, organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti
 84. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2016-2017
 85. Regulament privind acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu
 86. Regulament de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
 87. Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National „Tabere Studentesti” 2016
 88. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
 89. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 90. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 91. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 92. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin  Brâncuși” din Târgu Jiu pentru anul 2016
 93. Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor  deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare  stiintifica
 94. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 95. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la  studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar  2016-2017
 96. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2016-2017
 97. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului  de admitere la studiile tertiare nonuniversitare in anul scolar 2016-2017
 98. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor
 99. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in UCB
 100. Regulament de Organizare si Functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 101. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului ERASMUS +din cadrul Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 102. Regulament privind alegerea reprezentanilor studenilor in structurile de conducere ale UCB
 103. Regulament de organizare si functionare a Institutului de   Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 104. Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 105. Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UCB
 106. Regulament cadru de organizare si functionare a Casei studentilor UCB
 107. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
 108. Metodologia privind desfasurarea asistentelor la activitatile didactice
 109. Regulament de desfasurare a programului Voluntariat in universitate
 110. Procedura de acordare de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat
 111. Metodologia privind initierea si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale in UCB
 112. Regulamentul privind finantarea contractelor/proiectelor de cercetare si a proiectelor institutionale/educationale
 113. Metodologia privind normarea si salarizarea activitatilor didactice si administrative desfasurate in cadrul programelor de studii in forma invatamantului la distanta la nivelul UCB
 114. Regulament privind functionarea Comisiei de etica si sanctionarea abaterilor de la normele etice de conduita
 115. Regulamentul privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale UCB din Tg-Jiu
 116. Metodologie de acordare a titlului Doctor Honorius Causa
 117. Delegarea competentelor si limitele responsabilitatiilor delegate
 118. Intocmirea regulamentelor/procedurilor
 119. Regulament privind evaluarea mediului de invatare
 120. Metodologie de organizare si desfasurare a selectiei expertilor pe termen lung in cadrul POSDRU
 121. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial
 122. Regulament privind efectuarea cheltuielilor necesare organizarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante

Arhivă 2015

 1. Grila de evaluare a rezultatelor cercetariii stiintifice pentru anul universitar 2015-2016
 2. Regulament privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice
 3. Procedura privind inchirierea bunurilor imobile disponibile temporar la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 4. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru pentru anul scolar 2015-2016
 5. Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului pentru invatamant preuniversitar „Constantin Radulescu-Motru”
 6. Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 7. Metodologie de intocmire a Bugetului de venituri si cheltuieli al UCB 2015
 8. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 9. Reg. de organizare si desfasurare a admiterii 2015-2016
 10. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 11. Regulament privind privind functionarea Comisiei de Etica si sanctionarea abaterilor de la normelor etice de conduita
 12. Grila de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 13. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul universitatii in anul universitar 2014/2015
 14. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare
 15. Regulament de organizare si functionare a Institutului de Politicii de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 16. Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2014-2015
 17. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru
 18. Regulamentul privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 19. Regulament privind mobilitatile in cadrul Programului Erasmus
 20. Metodologia de finantare a componentelor UCB pentru anul 2014
 21. Regulament de organizare si functionare a UCB
 22. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in cadrul UCB 2014
 23. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii 2014-2015 dupa OMEN 5734_2013