2016 & 2017

 1. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Cercetare-Dezvoltare
 2. Regulament de Organizare și Funcționare a Compartimentului de promovare și relații publice
 3. Regulament de oragnizare și funcționare a Institutului de Politici Publice Administrație și Științele Educației
 4. Regulament de organizare și funcționare a Departamentrului pentru Asigurarea Calității
 5. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 6. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in invatamant si sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
 7. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 8. Regulament de organizare și funcționare a Colegiului Universității Constantin Brâncuși
 9. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
 10. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB 29.09.2017
 11. Regulament de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala si a programelor de perfectionare 29.09.2017
 12. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017_2018 29.09.2017
 13. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de masterat
 14. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si a posturilor de cercetare vacante in UCB
 15. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de licență
 16. R 63 Regulament Admitere programe de conversie profesionala
 17. Grila de evaluarea a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2017-2018
 18. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 07.09.2017
 19. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic 07.09.2017
 20. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului de director general administrativ din cadrul UCB 07.09.2017
 21. Metodologie privind evaluarea programelor de studii din cadrul UCB 07.09.2017
 22. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 23. Codul de asigurare a calității
 24. Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
 25. Procedura de lucru Achiziția directă de produse, servicii si lucrări
 26. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din preuniversitar-14.07.2017
 27. Regulament pentru intocmirea statelor de functii ale personalului didactic din UCB-14.07.2017
 28. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic-30.06.2017
 29. Regulament de organizare si functionare a procesului de invatament pe baza sistemului de credite transferabile
 30. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
 31. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017-2018
 32. Regulament privind controlul activității Rectorului și a Consiliului de Administrație
 33. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2017
 34. R 35 Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare stiintifica
 35. METODOLOGIA de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2017-2018
 36. REGULAMENTUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI ,,VOLUNTARIAT IN UNIVERSITATE”
 37. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
 38. Procedura de finalizare a studiilor la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la Facultatea de Științe Economice
 39. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA ȘI MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
 40. Regulament privind mobilitatile in cadrul programului ERASMUS+
 41. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB
 42. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau fac parte din structurile si organismele de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (Text rezultat prin preluarea propunerilor membrilor comunității academice)
 43. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 44. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor ce exercită funcții executive unipersonale ocupate prin concurs sau numite la propunerea unei persoane în baza hotărârii Senatului Universității
 45. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii psihopedagogice pentru certificarea in profesia didactica
 46. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii universitare de licenta Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
 47. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2017-2018
 48. Regulament privind organizarea și desfășurarea exmenelor de finalizare a studiilor
 49. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 50. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 51. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 52. Procedura privind gestionarea dosarelor profesionale pentru personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar si nedidactic
 53. Metodologie de organizare si desfasurare a concursului de admitere la DPPD pentru anul universitar 2016-2017, modificata 10.12.2016
 54. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in  invatamant si/sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
 55. Metodologie pentru evaluarea  programelor de studii din cadrul Universitatatii Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 56. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu 11 noiembrie 2016
 57. Metodologie privind reorganizarea structurii de personal didactic auxiliar si nedidactic din Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
 58. Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice 2016-2017
 59. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
 60. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Formare Continuă
 61. Procedura privind valorificarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți
 62. Regulament de acordarea burselor, a altor forme de sprijin material și a facilitatilor acordate studentilor Universitatii „Consantin Brancusi”
 63. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
 64. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 65. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul UCB 2016-2017
 66. Procedura privind constituirea normelor de baza valabila pe anul univ 2016-2017
 67. Procedura privind modul de stabilire si de recuperare a cheltuileilor neeligibile pe proiecte finantate din fonduri structurale
 68. Regulament privind cazarea, organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti
 69. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2016-2017
 70. Regulament privind acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu
 71. Regulament de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
 72. Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National „Tabere Studentesti” 2016
 73. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
 74. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 75. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 76. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 77. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin  Brâncuși” din Târgu Jiu pentru anul 2016
 78. Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor  deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare  stiintifica
 79. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 80. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la  studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar  2016-2017
 81. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2016-2017
 82. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului  de admitere la studiile tertiare nonuniversitare in anul scolar 2016-2017
 83. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor
 84. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in UCB
 85. Regulament de Organizare si Functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 86. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului ERASMUS +din cadrul Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 87. Regulament privind alegerea reprezentanilor studenilor in structurile de conducere ale UCB
 88. Regulament de organizare si functionare a Institutului de   Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 89. Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 90. Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UCB
 91. Regulament cadru de organizare si functionare a Casei studentilor UCB
 92. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
 93. Metodologia privind desfasurarea asistentelor la activitatile didactice
 94. Regulament de desfasurare a programului Voluntariat in universitate
 95. Procedura de acordare de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat
 96. Metodologia privind initierea si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale in UCB
 97. Regulamentul privind finantarea contractelor/proiectelor de cercetare si a proiectelor institutionale/educationale
 98. Metodologia privind normarea si salarizarea activitatilor didactice si administrative desfasurate in cadrul programelor de studii in forma invatamantului la distanta la nivelul UCB
 99. Regulament privind functionarea Comisiei de etica si sanctionarea abaterilor de la normele etice de conduita
 100. Regulamentul privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale UCB din Tg-Jiu
 101. Metodologie de acordare a titlului Doctor Honorius Causa
 102. Delegarea competentelor si limitele responsabilitatiilor delegate
 103. Intocmirea regulamentelor/procedurilor
 104. Regulament privind evaluarea mediului de invatare
 105. Metodologie de organizare si desfasurare a selectiei expertilor pe termen lung in cadrul POSDRU
 106. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial
 107. Regulament privind efectuarea cheltuielilor necesare organizarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante

Arhivă 2015

 1. Grila de evaluare a rezultatelor cercetariii stiintifice pentru anul universitar 2015-2016
 2. Regulament privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice
 3. Procedura privind inchirierea bunurilor imobile disponibile temporar la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 4. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru pentru anul scolar 2015-2016
 5. Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului pentru invatamant preuniversitar „Constantin Radulescu-Motru”
 6. Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 7. Metodologie de intocmire a Bugetului de venituri si cheltuieli al UCB 2015
 8. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 9. Reg. de organizare si desfasurare a admiterii 2015-2016
 10. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 11. Regulament privind privind functionarea Comisiei de Etica si sanctionarea abaterilor de la normelor etice de conduita
 12. Grila de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 13. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul universitatii in anul universitar 2014/2015
 14. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare
 15. Regulament de organizare si functionare a Institutului de Politicii de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 16. Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2014-2015
 17. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru
 18. Regulamentul privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 19. Regulament privind mobilitatile in cadrul Programului Erasmus
 20. Metodologia de finantare a componentelor UCB pentru anul 2014
 21. Regulament de organizare si functionare a UCB
 22. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in cadrul UCB 2014
 23. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii 2014-2015 dupa OMEN 5734_2013