2016 & 2017

 1. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB
 2. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau fac parte din structurile si organismele de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (Text rezultat prin preluarea propunerilor membrilor comunității academice)
 3. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 4. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor ce exercită funcții executive unipersonale ocupate prin concurs sau numite la propunerea unei persoane în baza hotărârii Senatului Universității
 5. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii psihopedagogice pentru certificarea in profesia didactica
 6. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii universitare de licenta Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
 7. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2017-2018
 8. Regulament privind organizarea și desfășurarea exmenelor de finalizare a studiilor
 9. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 10. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 11. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
 12. Procedura privind gestionarea dosarelor profesionale pentru personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar si nedidactic
 13. Metodologie de organizare si desfasurare a concursului de admitere la DPPD pentru anul universitar 2016-2017, modificata 10.12.2016
 14. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in  invatamant si/sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
 15. Metodologie pentru evaluarea  programelor de studii din cadrul Universitatatii Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 16. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu 11 noiembrie 2016
 17. Metodologie privind reorganizarea structurii de personal didactic auxiliar si nedidactic din Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
 18. Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice 2016-2017
 19. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
 20. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Formare Continuă
 21. Procedura privind valorificarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți
 22. Regulament de acordarea burselor, a altor forme de sprijin material și a facilitatilor acordate studentilor Universitatii „Consantin Brancusi”
 23. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
 24. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
 25. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul UCB 2016-2017
 26. Procedura privind constituirea normelor de baza valabila pe anul univ 2016-2017
 27. Procedura privind modul de stabilire si de recuperare a cheltuileilor neeligibile pe proiecte finantate din fonduri structurale
 28. Regulament privind cazarea, organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti
 29. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2016-2017
 30. Regulament privind acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu
 31. Regulament de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
 32. Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National „Tabere Studentesti” 2016
 33. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
 34. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 35. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 36. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
 37. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin  Brâncuși” din Târgu Jiu pentru anul 2016
 38. Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor  deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare  stiintifica
 39. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 40. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la  studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar  2016-2017
 41. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2016-2017
 42. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului  de admitere la studiile tertiare nonuniversitare in anul scolar 2016-2017
 43. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor
 44. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in UCB
 45. Regulament de Organizare si Functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 46. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului ERASMUS +din cadrul Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
 47. Regulament privind alegerea reprezentanilor studenilor in structurile de conducere ale UCB
 48. Regulament de organizare si functionare a Institutului de   Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 49. Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 50. Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UCB
 51. Regulament cadru de organizare si functionare a Casei studentilor UCB
 52. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
 53. Metodologia privind desfasurarea asistentelor la activitatile didactice
 54. Regulament de desfasurare a programului Voluntariat in universitate
 55. Procedura de acordare de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat
 56. Metodologia privind initierea si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale in UCB
 57. Regulamentul privind finantarea contractelor/proiectelor de cercetare si a proiectelor institutionale/educationale
 58. Metodologia privind normarea si salarizarea activitatilor didactice si administrative desfasurate in cadrul programelor de studii in forma invatamantului la distanta la nivelul UCB
 59. Regulament privind functionarea Comisiei de etica si sanctionarea abaterilor de la normele etice de conduita
 60. Regulamentul privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale UCB din Tg-Jiu
 61. Metodologie de acordare a titlului Doctor Honorius Causa
 62. Delegarea competentelor si limitele responsabilitatiilor delegate
 63. Intocmirea regulamentelor/procedurilor
 64. Regulament privind evaluarea mediului de invatare
 65. Metodologie de organizare si desfasurare a selectiei expertilor pe termen lung in cadrul POSDRU
 66. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial
 67. Regulament privind efectuarea cheltuielilor necesare organizarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante

Arhivă 2015

 1. Grila de evaluare a rezultatelor cercetariii stiintifice pentru anul universitar 2015-2016
 2. Regulament privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice
 3. Procedura privind inchirierea bunurilor imobile disponibile temporar la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
 4. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru pentru anul scolar 2015-2016
 5. Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului pentru invatamant preuniversitar „Constantin Radulescu-Motru”
 6. Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 7. Metodologie de intocmire a Bugetului de venituri si cheltuieli al UCB 2015
 8. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
 9. Reg. de organizare si desfasurare a admiterii 2015-2016
 10. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 11. Regulament privind privind functionarea Comisiei de Etica si sanctionarea abaterilor de la normelor etice de conduita
 12. Grila de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
 13. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul universitatii in anul universitar 2014/2015
 14. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare
 15. Regulament de organizare si functionare a Institutului de Politicii de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
 16. Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2014-2015
 17. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru
 18. Regulamentul privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
 19. Regulament privind mobilitatile in cadrul Programului Erasmus
 20. Metodologia de finantare a componentelor UCB pentru anul 2014
 21. Regulament de organizare si functionare a UCB
 22. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in cadrul UCB 2014
 23. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii 2014-2015 dupa OMEN 5734_2013