2019

  1. Metodologia privind elaborarea distribuirea publicarea si finantarea suporturilor curriculare
  2. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2018-2019 28.03.2019
  3. Procedura de lucru Managemenul riscurilor si elaborarea registrului de riscuri
  4. Regulament privind alegerea reprezentanților studenților în structurile de conducere ale UCB
  5. Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  6. Procedura de lucru Înființarea evaluarea si ierarhizarea centrelor de cercetare
  7. Regulament privind conferirea titlului onorific de Profesor Emerit
  8. Regulament de organizare si functionare a Compartimentului Informatizare
  9. Procedura de lucru Monitorizarea si evaluarea intregului personal implicat in programele de studii ID
  10. Procedura de lucru Monitorizarea si evaluarea sistemului tutorial si de comunicare bidirectionala specifice programelor de studii ID
  11. Metodologie privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in cariera didactica in Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
  12. Procedura de lucru Monitorizarea si actualizarea periodica a materialelor de studiu elaborate in tehnologia ID
  13. Procedura de lucru Evaluarea internă a calitatii programelor de studii
  14. Procedură de lucru Monitorizarea opiniei absolvenților privind procesul de învățare din perioada studiilor universitare
  15. Procedura de lucru Monitorizarea opiniei angajatorilor privind pregatirea absolventilor
  16. Procedura de lucru Evaluarea satisfacției studentilor privind serviciile conexe actului educational
  17. Regulament de organizare si functionare a centrului ID din cadrul FSEDAP
  18. Regulament de utilizare a retelei informatice
  19. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2019-2020
  20. Procedură de lucru Elaborarea revizuirea avizarea și aprobarea Planurilor de învățământ pentru programele de studii universitare de licență și masterat din cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  21. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
  22. Metodologie de acordare a titlului Doctor Honoris Causa

2018

    1. Procedura de lucru privind evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic
    2. Grila de evaluarea a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2018-2019
    3. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în anul universitar 2018-2019 16.11.2018
    4. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2018-2019
    5. Regulament de acordare a burselor a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
    6. Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
    7. Regulament de organizare si functionare a Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu
    8. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu în anul universitar 2018-2019
    9. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
    10. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2018-2019
    11. Metodologia de finantare a Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu pentru anul 2018
    12. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic
    13. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
    14. Regulament privind funcționarea Comisiei de etică a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
    15. Regulament privind activitatea profesională a studenților în anul universitar 2018-2019
    16. Procedura de lucru Conturi de regularizare și conturi asimilate
    17. Procedura de lucru Angajarea lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor
    18. Procedura de lucru Coordonarea parcului auto urmărirea și înregistrarea consumului de carburanți
    19. Procedura de lucru Înregistrarea în contabilitate a donațiilor și sponsorizărilor
    20. Procedura de lucru Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv
    21. Procedura de lucru Urmărirea şi recuperarea debitelor restante către Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
    22. Procedura operațională Întocmirea bilanțului și contului de execuție bugetară
    23. Procedura operațională Organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv propriu
    24. Procedura operațională Circuitul documentelor financiar contabile
    25. Metodologie privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri naționale și internaționale în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
    26. Procedura operațională Întocmirea balanței de verificare
    27. Procedura operațională Întocmirea registrelor de contabilitate
    28. Regulament de organizare și fucționare a Editurii Academica Brâncuși și Metodologia privind editarea tipărirea și valorificarea cărților în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
    29. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Tehnice Investiții și Achiziții Publice
    30. Regulament de organizare și funcționare a Serviciului Social Patrimoniu și Administrație
    31. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Economice
    32. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2018-2019 26.04.2018
    33. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
    34. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de catre studenti
    35. Metodologie privind organizarea si desfasurarea admiterii la programele de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 2018-2019 la Facultatea de Stiinte Tehnice Medicale si Comportamentale
    36. Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii la programele de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar 2018-2019 la Facultatea de Științe Economice
    37. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe ale Educației Drept și Administrație Publică
    38. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Management Proiecte a Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
    39. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018
    40. Metodologia de finanțare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu pentru anul 2018
    41. Regulament de organizare și desfășurare a admiterii la studiile universitare de licență și masterat pentru anul universitar 2018-2019
    42. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Asigurarea Calității
    43. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018

Arhiva 2016 & 2017

  1. Metodologie privind inițierea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în UCB
  2. Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  3. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe Tehnice Medicale și Comportamentale
  4. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare
  5. Regulament de organizare și funcționare a Biroului ERASMUS+ din cadrul Departamentului pentru Relații Internaționale și Programe Comunitare
  6. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
  7. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe Economice
  8. Regulament privind organizarea și desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor
  9. Regulament de organizare și funcționare a Direcției Generale Administrative
  10. Metodologie privind sancționarea personalului cu performanțe profesionale slabe
  11. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  12. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan și a funcției de director de structură departamentală în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu
  13. Regulament de organizare și funcționare a Facultății de Științe ale Educației Drept și Administrație Publică
  14. Regulament privind cuantumul taxelor încasate la nivelul Universității Constantin Brâncuși din Târgu-Jiu în anul universitar 2017-2018
  15. Procedura de lucru referitoare la achiziția de produse, servicii, lucrări prin licitație deschisă
  16. Regulament de organizare și funcționare a Departamentului de Cercetare-Dezvoltare
  17. Regulament de Organizare și Funcționare a Compartimentului de promovare și relații publice
  18. Regulament de oragnizare și funcționare a Institutului de Politici Publice Administrație și Științele Educației
  19. Regulament de organizare și funcționare a Departamentrului pentru Asigurarea Calității
  20. Regulament de organizare si functionare a Senatului Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
  21. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in invatamant si sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
  22. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  23. Regulament de organizare și funcționare a Colegiului Universității Constantin Brâncuși
  24. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
  25. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB 29.09.2017
  26. Regulament de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala si a programelor de perfectionare 29.09.2017
  27. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017_2018 29.09.2017
  28. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de masterat
  29. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice si a posturilor de cercetare vacante in UCB
  30. Regulament de organizare si desfasurare a programelor de studii universitare de licență
  31. R 63 Regulament Admitere programe de conversie profesionala
  32. Grila de evaluarea a rezultatelor cercetării științifice valabilă începând cu anul universitar 2017-2018
  33. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar 07.09.2017
  34. Regulament pentru întocmirea Statelor de funcții ale personalului didactic 07.09.2017
  35. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a postului de director general administrativ din cadrul UCB 07.09.2017
  36. Metodologie privind evaluarea programelor de studii din cadrul UCB 07.09.2017
  37. Regulament privind alegerea și constituirea organismelor colegiale și ocuparea funcțiilor executive în Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
  38. Codul de asigurare a calității
  39. Codul drepturilor și obligațiilor studentului de la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu
  40. Procedura de lucru Achiziția directă de produse, servicii si lucrări
  41. Regulament privind organizarea si desfasurarea programelor de conversie profesionala a cadrelor didactice din preuniversitar-14.07.2017
  42. Regulament pentru intocmirea statelor de functii ale personalului didactic din UCB-14.07.2017
  43. Metodologie privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante pentru personalul didactic auxiliar si nedidactic-30.06.2017
  44. Regulament de organizare si functionare a procesului de invatament pe baza sistemului de credite transferabile
  45. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul Universitatii „Constantin Brancusi” din Targu-Jiu in anul universitar 2017-2018
  46. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2017-2018
  47. Regulament privind controlul activității Rectorului și a Consiliului de Administrație
  48. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu pentru anul 2017
  49. R 35 Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare stiintifica
  50. METODOLOGIA de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2017-2018
  51. REGULAMENTUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI ,,VOLUNTARIAT IN UNIVERSITATE”
  52. REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE SI INDRUMARE METODOLOGICA PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL
  53. Procedura de finalizare a studiilor la programele postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă la Facultatea de Științe Economice
  54. REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE LICENTA ȘI MASTERAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017-2018
  55. Regulament privind mobilitatile in cadrul programului ERASMUS+
  56. Regulament de acordare a burselor, a altor forme de sprijin material și a facilităților acordate studenților UCB
  57. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor care ocupă funcții de conducere sau fac parte din structurile si organismele de conducere ale Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu (Text rezultat prin preluarea propunerilor membrilor comunității academice)
  58. Regulament de organizare și funcționare a Senatului Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  59. Metodologia privind eliberarea din funcție a persoanelor ce exercită funcții executive unipersonale ocupate prin concurs sau numite la propunerea unei persoane în baza hotărârii Senatului Universității
  60. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii psihopedagogice pentru certificarea in profesia didactica
  61. Regulament de organizare si desfasurare a practicii pedagogice la programul de studii universitare de licenta Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar
  62. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar 2017-2018
  63. Regulament privind organizarea și desfășurarea exmenelor de finalizare a studiilor
  64. Regulament privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Consultativ al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
  65. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
  66. Regulament cadru privind desfăşurarea practicii studenţilor din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu
  67. Procedura privind gestionarea dosarelor profesionale pentru personalul didactic, de cercetare, didactic auxiliar si nedidactic
  68. Metodologie de organizare si desfasurare a concursului de admitere la DPPD pentru anul universitar 2016-2017, modificata 10.12.2016
  69. Metodologie privind mentinerea calitatii de titular in  invatamant si/sau cercetare pentru cadrele didactice care au implinit varsta de pensionare
  70. Metodologie pentru evaluarea  programelor de studii din cadrul Universitatatii Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  71. Metodologie de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și a posturilor de cercetare vacante în Universitatea Constantin Brâncuși din Târgu Jiu 11 noiembrie 2016
  72. Metodologie privind reorganizarea structurii de personal didactic auxiliar si nedidactic din Universitatea Constantin Brancusi din Targu-Jiu
  73. Grila de evaluare a rezultatelor cercetării științifice 2016-2017
  74. Regulament de organizare și funcționare a Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității
  75. Regulament privind organizarea și funcționarea Departamentului de Formare Continuă
  76. Procedura privind valorificarea rezultatelor evaluării cadrelor didactice de către studenți
  77. Regulament de acordarea burselor, a altor forme de sprijin material și a facilitatilor acordate studentilor Universitatii „Consantin Brancusi”
  78. Regulament de organizare și funcționare a procesului de învățământ pe baza sistemului de credite transferabile
  79. Regulament privind evaluarea cadrelor didactice de către studenți
  80. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul UCB 2016-2017
  81. Procedura privind constituirea normelor de baza valabila pe anul univ 2016-2017
  82. Procedura privind modul de stabilire si de recuperare a cheltuileilor neeligibile pe proiecte finantate din fonduri structurale
  83. Regulament privind cazarea, organizarea si functionarea caminelor si cantinelor studentesti
  84. Regulament privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2016-2017
  85. Regulament privind acordarea gradatiei de merit pentru personalul didactic si didactic auxiliar din Universitatea Constantin Brancusi din Targu Jiu
  86. Regulament de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
  87. Metodologia privind organizarea si desfasurarea Programului National „Tabere Studentesti” 2016
  88. Regulament de organizare şi funcţionare a Senatului Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
  89. Regulament privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
  90. Regulament de organizare și funcționare a Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  91. Metodologie privind concursul pentru ocuparea funcției de decan în cadrul Universității Constantin Brâncuși din Târgu Jiu
  92. Metodologia de finanțare a Universității „Constantin  Brâncuși” din Târgu Jiu pentru anul 2016
  93. Regulament privind sustinerea financiara a rezultatelor  deosebite obtinute in urma activitatilor de cercetare  stiintifica
  94. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
  95. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii la  studiile universitare de licenta si masterat pentru anul universitar  2016-2017
  96. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului de admitere la programele de formare psihopedagogica pentru anul universitar 2016-2017
  97. Metodologia de organizare si desfasurare a concursului  de admitere la studiile tertiare nonuniversitare in anul scolar 2016-2017
  98. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor
  99. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare vacante in UCB
  100. Regulament de Organizare si Functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
  101. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului ERASMUS +din cadrul Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare 06.02.2016
  102. Regulament privind alegerea reprezentanilor studenilor in structurile de conducere ale UCB
  103. Regulament de organizare si functionare a Institutului de   Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
  104. Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului de Administratie al Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
  105. Regulament privind organizarea si functionarea Centrului de Consiliere si Orientare in Cariera din cadrul UCB
  106. Regulament cadru de organizare si functionare a Casei studentilor UCB
  107. Procedura de promovare a personalului didactic auxiliar si nedidactic
  108. Metodologia privind desfasurarea asistentelor la activitatile didactice
  109. Regulament de desfasurare a programului Voluntariat in universitate
  110. Procedura de acordare de credite transferabile pentru activitatea de voluntariat
  111. Metodologia privind initierea si implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale in UCB
  112. Regulamentul privind finantarea contractelor/proiectelor de cercetare si a proiectelor institutionale/educationale
  113. Metodologia privind normarea si salarizarea activitatilor didactice si administrative desfasurate in cadrul programelor de studii in forma invatamantului la distanta la nivelul UCB
  114. Regulament privind functionarea Comisiei de etica si sanctionarea abaterilor de la normele etice de conduita
  115. Regulamentul privind alegerea reprezentantilor studentilor in structurile de conducere ale UCB din Tg-Jiu
  116. Metodologie de acordare a titlului Doctor Honorius Causa
  117. Delegarea competentelor si limitele responsabilitatiilor delegate
  118. Intocmirea regulamentelor/procedurilor
  119. Regulament privind evaluarea mediului de invatare
  120. Metodologie de organizare si desfasurare a selectiei expertilor pe termen lung in cadrul POSDRU
  121. Regulament de organizare si functionare a Comisiei de monitorizare, coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern/managerial
  122. Regulament privind efectuarea cheltuielilor necesare organizarii concursurilor de ocupare a posturilor didactice vacante

Arhivă 2015

  1. Grila de evaluare a rezultatelor cercetariii stiintifice pentru anul universitar 2015-2016
  2. Regulament privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice
  3. Procedura privind inchirierea bunurilor imobile disponibile temporar la nivelul Universitatii Constantin Brancusi din Targu Jiu
  4. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru pentru anul scolar 2015-2016
  5. Regulamentul de organizare si functionare a Colegiului pentru invatamant preuniversitar „Constantin Radulescu-Motru”
  6. Regulamentul de organizare si functionare a Institutului de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
  7. Metodologie de intocmire a Bugetului de venituri si cheltuieli al UCB 2015
  8. Procedura privind activitatile de acordare de avansuri, verificarea decontarilor si documentelor justificative
  9. Reg. de organizare si desfasurare a admiterii 2015-2016
  10. Programul actiunilor stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
  11. Regulament privind privind functionarea Comisiei de Etica si sanctionarea abaterilor de la normelor etice de conduita
  12. Grila de evaluare a rezultatelor cercetarii stiintifice pentru anul universitar 2014-2015
  13. Regulament privind cuantumul taxelor incasate la nivelul universitatii in anul universitar 2014/2015
  14. Regulament de organizare si functionare a Departamentului de Relatii Internationale si Programe Comunitare
  15. Regulament de organizare si functionare a Institutului de Politicii de Politici Publice, Administratie si Stiintele Educatiei
  16. Regulamentul privind activitatea profesionala a studentilor in anul universitar 2014-2015
  17. Metodologia de admitere la Colegiul pentru invatamant preuniversitar Constantin Radulescu-Motru
  18. Regulamentul privind alegerea si constituirea organismelor colegiale si ocuparea functiilor executive in UCB
  19. Regulament privind mobilitatile in cadrul Programului Erasmus
  20. Metodologia de finantare a componentelor UCB pentru anul 2014
  21. Regulament de organizare si functionare a UCB
  22. Regulament privind organizarea si desfasurarea examenelor de finalizare a studiilor in cadrul UCB 2014
  23. Regulament de organizare si desfasurare a admiterii 2014-2015 dupa OMEN 5734_2013